Skip to main content

Full text of "Genealogie van het oud-adelijk geslacht Van Der Does"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Allen County Public Library Genealogy Center 


http://www.archive.org/details/genealogievanhetOOpolv 


i. 


^ 


v^ 


ALLEN COUNTV PUBLIC LIBRARY 


3 1833 01789 8021 


GENEALOGY 
929 . 2 
V283444P 


GENEALOGIE 

VAN  HET 

üud-adp:lijk geslacht 

VAN DER DOES 

DOOR 

C. J.  POLVLIET 

Kapitein Iiigenieiuj--' \K'.^^""'   0^^^ 


^i^iJ- /?'?':' 


< ■'? ^ l) 


's-GRAVENHAGE 
Genealügiscli  en  Heraldisch  Archlet'. 


,   V /; r " 

i8 

92. 

^-' ■ -; 

-.  _    j^' !•;> ^ 

'/ '- ■' ■ / ,   ' 

l:^i' 

i , 

'%^xs 

iCi^- 

:"-. '■ 

VAN DER Does. 


VOORBERICHT. 


Voor eenige jaren vestigde ik de aandacht van 
wijlen Prof. Theod. Jorissen" op een handschrift aan- 
wezig in het archief van mijn oom M. F. Boonzajer, 
notaris te Gorinchem, behelzende de Memorii'n van 
Mr. Diderik van Bkijswijck. 

Vragen om inHchtingen aangaande de Gorinchemsclie 
regeeringsgeslachten door dien hoogleeraar, en vervol- 
gens de uitgave dier Alemoriëen door het Historisch 
Genootschap, gevestigd te Utrecht, waren daarvan het 
gevolg. 

Eene tot mij gerichte vraag omtrent de familie- 
relatien van de Gorinchemsche burgemeesters Hen- 
drik VAN DER Does — vader en zoon — en een 
kort daarop in het wapenboek van Jan van Kuijl 
gevonden fragment genealogie hen betreffende, gaven 
mij aanleiding tot het verzamelen van meerdere ge- 
gevens omtrent dit geslacht. 

De wapens geplaatst op de levensgi'oote portretten 
van de heeren van der Does, hen voorstellende als 
leden der Oude en Jonge Schutterij (later genaamd 
Confrerie van St. Joris en St. Chrisioffelj en nog 
aanwezig  in  den  Doelen  te Gorinchem, deden mij 


vermoeden,  dat die burgemeesters en de heeren van 
Noordwijk tot denzelfden stam behoorden. 

Nadat dit vermoeden bevestigd werd, door hetgeen 
ik omtrent het geslacht van der Does in het woor- 
denboek van Lxnsaus vond aangeteekend, werden 
de in mijn bezit gekomen gegevens omgewerkt tot 
de genealogie, die hierna volgt, en waarin zooveel 
doenlijk de bronnen zijn vermeld. 

Aangezien van een aantal personen, die den naam 
VAN DER Does voerden, de plaats in deze genealogie 
niet kon worden aangewezen, en velen daarvan tot 
een ander geslacht van dien naam behoorden, heb ik 
gemeend volledigheidshalve ook dit tweede geslacht 
te moeten opnemen, al staat dit vermoedelijk in 
geenerlei betrekking tot de fiimilie in deze bladen 
behandeld. 

C  J. P. 

's-Gr.\venhage, Januari i<S93. 


- —XL^-'^CT. 


i 

^^mW, 

M 

VAN  DER DOES. 


WAPEN : /« rood negen gouden ruiten, 5 en 4, 
die van elke rij aaneengesloien. Gekroonde helm mei 
goud-r 00de dekklceden. Helmteeken : een aanziend AIoo- 
renborsibeeld, met zilveren hoofdhand, waarvan de 
beide uiteinden links a/wapperen, gekleed in rood tnei 
zilveren kraag en drie gouden snoeren bodeen elkander 
op de borst. Schildhouders: twee gouden leeuwen. Wa- 
pen van Adriaan van der Does, die 28 Augustus 18 15 
tot den adelstand werd verheven. 

Johan Hendrik van der Does, oud-president der 
stad 's-Hertogenbosch, werd in den adelstand verhe- 
ven 27 September 1817 en Cornelis Petrus Sebastianus 
Vrijbergen van der Does op 20 October 1827. Beiden 
voerden hetzelfde wapen en helmteeken, doch met 
twee omziende rood getongde gouden leeim'en tot schild- 
houders. 

Maurits Pieter Jacob van des Does, kleinzoon van 
Johan Hendrik voornoemd, ontving 4 Augustus 1827 
vergunning om den naam Schuyl bij den zijnen te 
voegen  en  zich  Schuyl  van  der  Does te noemen. 


alsmede zijn wapen met dat van Schuyl de \\'alhorn 
te vierendeelen. Hij voerde dus: 

Gevierendeeld: i en 4 in rood negen gouden ruiien, 
5 en 4, die van elke rij aaneengesloten (van der Does) 
2 en 7, in rood een gouden sch.inbalk vergezeld van 
zes zoomsgewijze geplaatste gouden meerltjes (Schuvl 
VAN Walhorn). Twee helmen, de eerste gekroond, 
de tweede met rood-gouden wrong, beide met goud- 
roode dekkleeden. Helmteekens: i" een in profil gesteld 
en omge-ivend Moorenborstbeeld, met zilveren hoofdband, 
waarvan de beide uiteinden rechts a/ïLUipperen, gekleed 
in rood met zilveren kraag en drie gouden snoeren 
boven elkander op de borst (van der Does) ; 2" een roode 
ossenkop en hals met gouden hoorns (Schuyl van \\'al- 
horn). Schildhouders : rechts een omziende gouden leeuw, 
littks een gouden griffioen. 


^^''^^■j^et  oud  adellijk  en  aanzienlijk geslacht van 
1  der Does, is gesproten uit dat van Croisilles, 
dat in  het  Kamerijksche was gevestigd en 
^   tot wapen voerde  in  rood  tien  gouden  aan- 

i eengesloten ruiten (5 en 5). 
Maurin de Croisilles, in 1320 raad van Willem 
III, graaf van Holland, werd — door huwelijk of koop — 
heer van het huis ter Does onder Leiderdorp, en de 
stamvader van dit geslacht, dat den naam van van der 
Does aannam, en het bovenvermelde wapen brak 
door één der onderste ruiten weg te laten. 

Aldus  —  in  rood  negen aaneengesloten gouden 
ruiten (5 en 4) — voerde ten minste de oudste tak 


— 5 — 

van dit geslacht, waarvan leden o. a te 's-Gra- 
venhage, Gorinchem, Schiedam, Gouda, Rotterdam, 
's-Hertogenbosch in de regeering hebben gezeten, terwijl 
de jongere tak, — waartoe de heeren van Noordwijk 
behoorden, — in goud negen aaneengesloten roode 
ruiten (5 en 4) voerde. 

Omtrent het geslacht de Croisilles, de voorouders 
van bo vengenoemden Maurin en de overige uit dezen 
stam gesproten geslachten, worden nadere mededee- 
lingen gevonden in het Woordenboek van Lniscius, die 
daarbij de door hem geraadpleegde bronnen vermeldt. 

Aangezien hier alleen de mededeeling van de ge- 
nealogie van der Does is beoogd, wordt daarnaar 
verwezen. 

Voor de samenstelling der hieronder volgende ge- 
nealogie is gebruik gemaakt van de gegevens voor- 
komende in van Gou/hoez'en's, Oude Chronycke, en 
daaruit overgenomen in S. van Leeinvens, Batavia 
illustrata en in de Woordenboeken van van Hopgslraten 
en Kok, als mede van het reeds genoemde Woorden- 
boek van Luiscius. 

Het aldaar vermelde is uitgebreid, en vervolgd tot 
den tegenwoordigen tijd, met hetgeen elders werd 
gevonden, voornamelijk in het Genealogisch-Heral- 
disch Archief. 

I. Maurin de Croisilles, Willem's zoon, heer van het 
huis ter Does, was in 1320 en 26 raad van graaf 
Willem III, huwde met Florentina van Amstel van 
Mijnden, Amelis dochter, en was daarbij vader van 
twee zoons Diederik of Dirk en Costijn van der 
Does, die volgen onder II en II bis. 


— 6 — 

Maurin, wordt met zijn vader, groot\-ader, echtge- 
noote en zoon vermeld in een open brief van ii Juni 
1320 geseven te Crevecceur bij Kamerijk (i). 

II. Diederik of Dirk van der Does, schildknaap, 
huwde 1319 met dementia van Zandhorst, dochter 
van Dirk (Philip?) van Wassenaar van Zandhorst (2). 
Hij wordt met zijne echtgenoote vermeld in de hu- 
welijksvoorwaarden van 1326, gesloten tusschen de- 
mentia's broeder Hendrik van Zandhorst en Machteld 
van  Outshoorn  (3), en in onderstaanden open brief. 

„Item hevet miin heer ghegheven bi ziere letteren 
,,Dieric van der Does enen eijghendora van derdalf 
,,morghen lants in 't ambacht van l^ijderdorpe, die 
,,Jan's Kinderen van Meerburch van hem te liene 
,, hielden ende si Dieric voorsz vercoften, leghende 
„binnen desen marken : Hughen land van Zueten op 
,,die zuijtzide, llarmans land van Heemsteden op die 
i.noerdzide, Costiin's land van der Does op 't oestende, 
,,en Dierix land voersz op 't weert ende. 


(i) In zijn geheel opgenomen bij Luiscirs IV, blz. i6o. 
In het Wapinboik van dm Ntderlandschoi Adrl I, blz. 92, 
wordt de vader van den onder II vermelden Diederik of 
Dirk van der Does, de stamvader van het Xederlandsche 
geslacht,  Hendrik genoemd. 

De jongste zoon Costijn komt niet voor bij Lviscius. 
Hij wordt wel vermeld in den brief van graaf Willem, 
gegeven na Vrouwendag van i3i9, doch daaruit blijkt 
niet, dat zijn vader Hendrik heette, en hij een broeder 
was  van Diederik. 

(21 Kok, VtidcrI. Woordtnbock XXX, blz. 2fi2 noemt haar 
vader Dirk. 

(3) Zie Lviscius IV, blz. 161. 


— 7 — 

„Van wilken eijghendom Jans kinderen miins. heren 
„ghemoede hebben. 

„Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na 
„onzer Vrouwendach in Sej)tember  13 19." 

en venler in den volgenden : 

„Wi ^Villaem grave van Henegouwen, van Holland 
«etc. Maken kont allen luden, dat Dieric van der 
„Doys hevet ghemaect joncfrouwe Clemencien zinen 
,,wive, dat wi haer verliet hebben ende si van ons 
„ontfanghen hevet met Dierics hand tot hare rechter 
„liiftochte Alsulc land alse Dieric voerseijd van ons 
„te lene houd ende ghelegen is in den Ambachie 
„van Leijderdorpe tuijsken den ziil en de Hildebouts 
„ziil. 

„Ende omme dat dit stade en vaste blive ghehouden, 
„so hebben wi desen brief bezeghelt met onzen 
„zeghele. 

„Ghegheven in den Haghe des Vridaghes na beloken 
„Paeschen in 't jaer onses Heren  1322." 

Uit het huwelijk van genoemde echtgenooten spro- 
ten drie kinderen : 

r. Maurin van der Does, volgt onder III. 

2. Hugo van der Does, volgt onder III bis. 

3. Elisabeth van der Does, kinderloos overleden 
in 1361, gehuwd in 1346 met Jacob van der VVoude 
van Warmond, overleden in 1391, zoon van Jacob 
en van Elizabeth van Zuylen. 

III. Maurin van der Does, hield de partij van 
Keizerin Margaretha tegen haren zoon graaf \\"illem 
V, verzoende zich in 1354 met haar, dezen diende hem 
met 3 paarden in den Utrechtschen oorlog. Hij werd 
bij Oudewater gevangen genomen, en was genoodzaakt, 


voor het te betalen losgeld, een gedeelte zijner goe- 
deren te verkoopen, waarvoor hij door graaf Albrecht 
werd schadeloos gesteld, o. a. door de benoeming tot 
watergraaf van de Vijf Ambachten en dijkgraaf van 
den Nieuwendijk op Maandag na St. Lambertusdag 
1394 (i)- 

Hij was gehuwd met Lijsbeth van Voorne, ridder 
Alberts dochter, en had bij haar vier kinderen. 

1. Maurin van der Does, volgt onder IV. 

2. Willem van der Does, abt van Middelburg. 

3. Badelog van der Does, abdis van Leeuwenhorst, 
overleden in 141 1. 

4. Simon van der Does, volgt onder IV bis (2). 
IV. Maurin van der Does, huwde eerst met N. van 

der Woude, daarna in 1403 met Aleid van Heemstra 
dochter van Foye of Feye van Heemstra van Doc- 
kum (3). 

Uit het eerste huwelijk sproten vier, uit het tweede 
vijf kinderen. 

1. Willem van der Does, gehuwd met Maria van 
Nieuwvliet, Boudenwijns dr. en daarbij vader van eene 
dochter Margriete, die in 1436 ongehuwd overleed. 
Zijne weduwe hertrouwde met Jan Bloys van Treslong. 

2. Diederica of Doroihea van der Does huwt Willem 
(Wolferd ?) van Everingen van Maalstede. 

3. Machteld van der Does, abdis van Leeuwen- 
hoist, overleden in  1441. 

(i) Zie GrafiUjht  Commissie of Ba'/tlboekai  I, blz. 14. 
i2\ Xiet vermeld door Gouthoeven. 

(3) Zie PE Ha.\n HETTK^tA en van Halmael, Slambotk 
van dm Fritscktii Add  II,  blz.  106. 


— 9 — 

4- Anna van der Does, gehuwd met Floris van 
Alkemade, geboren in 141 1, overleden te Egmond in 
1463, en aldaar begraven, zoon van Gerard en van 
Beatrix van Rietwijk. 

5. Dirk van der Does, schout van Dordrecht (1446) 
en baljuw van Zuid-Holland, overleden in 1480, te 
Dordrecht gehuwd met Johanna van Amerongen, 
dochter van Tieleman, burgemeester van Dordrecht, en 
van Elisabeth Oem, en daarbij vader van drie kin- 
deren : 

a. Maurin van der Does, in 146S vóór zijn vader 
overleden. 

b. Alida van' der Does, vrouw van Jan van Leyden , 
kinderloos overleden beiden in  1468. 

c. Lysbeth van der Does, non in hetSt. Agnesklooster 
te Dordrecht. 

6. Foye of Feye van der Does, trouwde in tweede 
huwelijk Haasje van Barendrecht Willemsdochter; 
hij overleefde alle zijne broeders, zusters, neven en 
nichten. 

7. Albert van der Does. 

8. Catharina van der Does. 

9. Elisabeth van der Does (1). 


IVbis. Simon van der Does, jongste zoon van Maurin 


(i) De onder 6 genoemde zoon wordt opgegeven door 
GouTHOEVEN, doch niet door Carpentier; Histoir/ géuéral 
dts Pais-Bas ou Histoire de Cambray. De onder 7,8,9 komen 
evenmin bij Gouthoeven voor, doch worden vermeld 
in de geslachtslijst door Janus Douza opgemaakt. 


en van Lvsbeth van Voorne (i) was baljuw en ont- 
vanger van de goederen der heeren van Borselen, en 
was gehuwd met Bertha van de Coulster Ysbrands 
dochter. Zij waren ouders van: 

1. Willem van der Does, jong overleden. 

2. Elisabeth van der Does, geestelijke. 

3. Maria van der Does, geestelijke. 

4. Vsbrand van der Does, volgt onder V. 

V. Ysbrand van der Does, geboren te Delft, even 
als zijn vader baljuw en ontvanger van \'oormelde 
goederen, overleed te Delft op Martelaarsdag in 1473 
en was gehuwd met Mechteld van Ru)-ven, overleden 
in 1471, dochter van Hugo en van Wilhelmina van 
Arkel van Haastrecht. 

Uit hun huwelijk sproten elf kinderen. 

1. Willem van der Does, volgt onder VI. 

2. Maurin van der Does, gehuwd met Jenne van 
Heukesloot. 

3. Diederik van der Does. 

4. Cornelis van der Does, geestelijke. 

5. Joost van der Does, geestelijke. 

(i) Dat Simon van der Does een zoon is geweest van 
Maurin, blijkt uit een open brief gegeven in 1465 door 
Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme, Duiveland en 
Sommelsdijk, ten behoeve van Simons zoon Ysbrand van 
der Does, medegedeeld door Luisctus IV, blz.  162. 

Daarin worden Ysbrand van der Does, zijne echtge- 
noote Mechteld, hunne zonen Willem, Maurin en Diede- 
ric vrij gesteld van het afleggen van rekenschap, en zulks 
met het oog op de goede diensten door Simon en Maurin 
van der Does, den vader en grootvader van genoemden 
Ysbrand bewezen. 


6. Machteld van der Does, geestelijke. 

7. Agnes van der Does, geestelijke. 

8. Bertha van der Does, geestelijke. 

9. FJisabeth van der Does, geestelijke. 

10. Haasje van der Does. 

1 1 . Margaretha van der Does. 

VI. Willem van der Does, overleden te Delft in 
1505 was gehuwd met Machteld van tier Does, doch- 
ter van Frank Hendrikz, die in 1529 te Schoonho- 
ven overleed, na haren echtgenoot de negen volgende 
kinderen te hebben geschonken. 

1. Frank van der Does, volgt onder VIL 

2. Steven van der Does, geestelijke. 

3. Cornelis van der Does, geestelijke. 

4. Ysbrand van der Does. 

5. Clara van der Does. 

6. Machteld van der Does. 

7. Aetje van der Does. 

8. Maria van der Does. 

9. Grietje (Margaretha) van der Does. 

VIL Frank van der Does, overleden 3 September 
1540, was gehuwd met Dieuwer van Eversdij k Simons 
dochter (i), die 5 November 1545 overleed. 

Zij hadden de volgende kinderen: 

I. Hendrik van der Does, geboren op St Cosinus 
en Damiaansdag 1497, overleden 12 Mei 1555, trouwt 
met Haesje Adriaensdochter en liet bij haar, behalve 
vier jong overleden kinderen, een zoon Simon van 
der Does na, die gehuwd was en te Utrecht woonde. 


Cl) Niet vermeld in de genealogie Eversdijk, opgenomen 
in Kok,  Vuitrl.  Woordenboek  XIV,  blz.  520. 


2. M.ichteld van der Does, geboren St. Willebrords- 
dag in 1499, overleden in 1552, echtgenoot van Pieter 
Antonisz. van Moijalen. 

3. Cornelia van der Does, geboren St. Geertruids- 
dag in 1502, overleden na 1539. 

4. Vrouwa van der Does, geboren Zondag na 
Maria Lichtmis in 1503. 

5. Willem van der Does, geboren 21 Maart 1505, 
overleden 14 Maart 1563. 

6. Simon van der Does, geboren iS April 1507, 
volgt onder VIII. 

7. Wilhelmina van der Does, geboren 17 April 
1509, overleden zeven weken oud. 

8. Johanna van der Does, geboren 20 Augus- 
tus 15 10. 

9. Willem van der Does, geboren 21 Februari 
1513, overleden in dat zelfde jaar. 

10. Reijer van der Does, geboren 11 Maart 1515, 
overleden in dat zelfde jaar. ' 

11. Reijer van der Does, geboren 12 December 
1516, rekenmeester van Holland en Gelderland, over- 
leden te 's-Gravenhage 2 Februari 1597, gehuwd met 
Maria Ruychrok van de Werve, overleden te 's-Gra- 
venhage 28 Juni 1612, en daarbij vader van 2 dochters: 

a. Maria van der Does, echtgenoote van Nicolaas 
Stalpert van der Wiele, rentmeester der hoogeschool te 
Leiden, zoon van Cornelis en van Josina de Jonge (i). 

b. N. van der Does, gehuwd met Mr. Jan van Kuyck. 
VIII.  Simon  van  der  Does, geboren te Delft 18 


(i)  Zie HooGSTR.\TEN  en  Schver,   WoonUnloth.  Bij- 
voegsel blz.  i56. 


1 


—  13 — 

April 1507, was convooy- en accijnsraeester des Kei- 
zers in Friesland, leenman van Holland, baljuw 
van Vlieland, pluimgraaf van Wieringen, schepen, 
schout (15651 en burgemeester (1575) van 's-Gra- 
venhage, overleed aldaar, en werd er begraven 1 1 
April 1587 (i). 

Hij is tweemalen gehuwd geweest. 

Eerst trouwde hij met Elisabeth van Breene of 
Brienen, dochter van Sem Ysbrandsz. en' Vincentia 
Sijversdr. die 26 Augustus 155!^ te 's-Gravenhage over- 
leed, daarna hertrouwde hij met Maria de Milde of 
de Wilde, Jacobs dochter. 

Uit het eerste huwelijk sproten twaalf, uit het tweede 
vier kinderen. 

1. Frank van der Does, geboren te Harlingen 19 
Maart 1538, aldaar overleden 25 April d. a. v. 

2. Vincent van der Does, geboren te Harlingen 
2 Juni 1539, aldaar overleden 10 Juni d. a. v. 

3. Frank van der Does, geboren te Harlingen i Sep- 
tember 1540, overleden 6 Juni  1556. 

4. Vincentia van der Does, geboren te Harlingen 8 
Januari 1543, overleden 3 Maart 1628, in 1563 ge- 
huwd met Mr. Jan van der Haer, advokaat in den 
hove van Holland, zoon van Marten Janszoon en van 
Maria van der Haer (2). 


(1) Hij zegelt 2 Maart i553 als schepen van 's-Graven- 
hage met het bovenvermelde wapen, als helmteeken het 
borstbeeld en profil. Zijn grafschrift wordt vermeld door 
TlM.\RETEN'  II.  blz.  24. 

(2) Zie VORSTERM.\N' VAN Oven. Stam- in Wapinboik I. 
blz. 355. 


J 


—  14 — 

5- Sem of Simon van der Does, geboren te Har- 
lingen 15 Maart 1544, overleden aldaar 6 Juni d. a. v. 

6. Sem of Simon van der Does, volgt onder IX. 

7. Willem van der Does, volgt onder IXbis 

8. Dieuwer van der Does, geboren te Harlingen 1 2 
Maart 1549, aldaar overleden 11 April d. a. v. 

9. Diederik van der Does, geboren te Harlingen 
19 November 1550, commies der Generaliteits finan- 
ciën, overleed te 's-Gravenhage 5 November 1615, 
zonder kinderen na te laten bij zijne echtgenoote 
Maria van Berckel, dochter van Adrianus en van Maria 
Elemans. 

10. Ysbrand van der Does, volgt onder IXter. 

11. Jacob van der Does, geboren te 's-Gravenhage 
8 October 1555, aldaar overleden 12 December d. a. v. 

12. Frank van der Does, geboren te 's-Gravenhage 
26 Augustus 1558, datzelfde jaar overleden. 

13. Isaak van der Does, ongehuwd overleden. 

14. Jacob van der Does, volgt onder IX quat. 

15. Cornelis van der Does, jong overleden. 

16. Cornelia van der Does, ongehuwd overleden. 
IX. Simon van der Does, geboren teHariingen2i 

Juli 1546, huwde drie malen en wel eerst met Mech- 
teld Vink, dochter van Cornelis Aartsz. en van Jo- 
hanna van der Haer, daarna met N. Overbeeck, ver- 
volgens met Vincentia van Andringa Ysbrandsdr. 

Uit het eerste huwelijk sproten vier, uit het tweede 
twee kinderen, uit het derde een kind. 

1. Johan van der Does, volgt onder X. 

2. Mr. Frank van der Does, geboren te 's-Graven- 
hage omtrent 1569, ingeschreven als student te Leiden 
22 Februari  15S5, overleden te Amsterdam 13 Januari 


— 15 — 

i645- -3 Maart 1608 gehuwd met Anna Broers 
Hansdr. en daarbij vader van : 

a. Anna van der Does, overleden 8 Februari 
1650, op 22 December 1633 gehuwd met Johannes 
de Hoogh. 

è. Jan van der Does, en 

c. Machteld van der Does, 21 Mei 1645 gehuwd 
met Herbert Goverts. 

3. Elisabeth van der Does, echtgenoote van Gaspar 
Boom, kapitein in Statendienst. 

4. Machteld van der Does, ongehuwd overleden. 

5. Catharina van der Does, gehuwd te 's-Graven- 
hage met Carel Ie Pipre. 

6. Johanna van der Does, echtgenoote van Ysbrand 
van Andringa. 

7. Simon van der Does, jong overleden. 

X. Mr. Johan van der Does, geboren te Gorinchem 
in 1567, als student in de rechten te Leiden inge- 
schreven 24 September 1587, werd in 1595 secre- 
taris van Gorinchem en van het Land van Arkel, en 
overleed te Gorinchem 12 Juli 1648. 

Hij was 19 Mei 1602 gehuwd met Elisabeth de 
Hoogh Adriaansdr., die 2 Juli 1636 overleed, na hem 
negen kinderen geschonken te hebben. 

1. Machteld van der Does, geboren 26 Februari 
1603, gehuwd 16 Juni 1630 met Thomas Dolegius, 
predikant te Durgerdam. 

2. Simon van der Does, volgt onder XI. 

3. Maria van der Does, geboren 22 Juli 1606, 
ongehuwd overleden 23 November 1627. 

4. Elisabeth van der Does, geboren 27 November 
1607,  overleden  op Texel in Februari 1647, op 27 


—  i6 — 

September  1633  gehuwd  met  Dirk  van der Does, 
baljuw van Texel, nader te vermelden. 

5. Adriaan van der Does, volgt onder Xlbis. 

6. Cornelis van der Does, geboren i Augustus r 611, 
luitenant van eene compagnie te voet, kinderloos 
overleden 16 October 1652, op 17 November 1648 
gehuwd met llisabeth Rotgans, weduwe van of her- 
trouwd met Jan Pauw, dochter van Jacob en Gcertruid 
Huydecoper. 

7. Johanna van der Does, geboren 27 Augustus 
(October r) 1613, gehuwd eerst 5 Januari 1649 met 
Jan van Ameijde, daarna met Adriaan van Boxel, 
burgemeester van Gorinchem. 

8. Hendrik van der Does, volgt onder Xlier. 

9. Geertruy van des Does, geboren 5 Februari 16 18, 
overleden in 1701, gehuwd eerst 5 Januari 1649 met 
Dr. Cornelis Schut, geboren te Gorinchem 1607, als stu- 
dent in de medicijnen te Leiden ingeschreven 14 Mei 
1627, daarna in 1669 met Johannes Schilthouwer, 
burgemeester van Gorinchem, weduwnaar van Ce- 
cilia Waalpoth, hij geboren in 1619, overleden in 
1711  (I). 

XI. Mr. Simon van der Does, geboren te Amster- 
dam 25 October 1605, als student te Utrecht in.e- 
schreven, secretaris van Gorinchem, huwde 10 October 
1628 Johanna van Muijen, dochter van Huibert Wïl- 
lemszn, secretaris van Gorinchem, en had daarbij 
negen kinderen. 

(i) Zijn zoon Johannes S. eveneens burgemeester van 
Gorinchem, uit zijn eerste huwelijk, was gehuwd met Eli- 
sabeth Schut,  voórdochter zijner tweede echtgenoote. 


—  17 — 

1. Vincentia van der Does, geboren ii Juli 1629, 
overleden in November 1632. 

2. Bertruy van der Does, echtgenoote van Fran^ois 
de Jong, drossaard van Gorinchem. 

3. Huibert van der Does, geboren 9 Februari 1632, 
overleden 27 November 1634. 

4. Elisabeth van der Does, geboren 30 Juli 1633, 
overleden 25 Februari 1647. 

5. Johanna van der Does, geboren 7 Juni 1635, 
overleden in  1637. 

6. Johannes van der Does, geboren in 1637, over- 
leden 23 September van dat jaar. 

7. Johannes van der Does, geboren i November 
1638, overleden in 1640. 

8. Johannes  van  der Does, volgt onder XII. 

9. Huibert van der Does, geboren 26 Maart 
1643, als luitenant ongehuwd gesneuveld bij Senef 
(1674J. 

XII. Mr. Johannes van der Does, geboren te Delft 
13 Februari 1642, 8 Mei 1662 als student te Leiden 
ingeschreven, raad en schepen van Gorinchem, ont- 
vanger der stads middelen en commissaris der pa- 
tenten, huwde 15 November 1667 met Cornelia van 
Boxel, dochter van Adriaan van Boxel, burgemeester 
van Gorinchem, bovenvermeld. Hij had bij haar een 
zoon Simon, die volgt. 

XIII. Simon van der Does, huwde te Heusden in 
Mei 1703 met Cornelia Meurs, en overleed kinderloos. 

Xlbis. Adriaan van der Does, zoon van Mr. Johan 
en Elisabeth de Hoogh, geboren 14 September 1609, 
was  raad  en  burgemeester  van Schiedam, overleed 


-  iS — 

aldaar 3 Decenibei' 1665, en werd te Delft begraven. 

Hij was 7 November 1640 gehuwd met Maria Gooi, 
dochter van Egbert Gooi, griffier der leenen en secre- 
taris van het hof van Holland en van Geertruid van 
der Chijs, die later hertrouwde met Willebrord van 
Ned^rveen, heer van Rijswijk. 

Uit hun huwelijk sproten vijf kinderen. 

1. Egbert van der Does, geboren te Delft 29 Maart 
1642, 8 Mei 1662 als student te Leiden ingeschreven, 
ongehuwd overleden. 

2. Jan van der Does, volgt onder XII. 

3. Anthonie van der Does, jong overleden. 

4. Egbert van der Does, jong overleden. 

5. Elisabeth van der Does, geboren omtrent 1645, 
echtgenoote van Dr. VVolfert Senkward (Senguer- 
dius) hoogleeraar te I,eiden, geboren te Arasterdam 
in 1646, overleden in 1724, zoon van professor Ar- 
noldus en van Cornelia Webber. 

XII. Jan van der Does, geboren te Delft 30 De- 
cember 1644, 8 September 1659 als student te Leiden 
ingeschreven, was achtereenvolgens leeraar te Leiden, 
hoogleeraar te Harderwijk, pensionaris van Gouda 
(1680), raad (1690) en burgemeester aldaar (i69i\ 
lid der Staten-Generaal (1697), dijkgraaf van den Krim- 
penerwaard, overleed te Gouda 4 April 1704, en werd 
te Schiedam begraven. 

Hij huwde 15 September 1677 met Elisabeth van 
der Dussen, geboren 7 October 1657, overleden 20 
Maart 1730, dochter van Adriaan Brunoszn van der 
Dussen en van Adriana Cieyweg (i). 


(I) Zie Kok,   '/.Trf.T/.  Woordniboi-k XIII  b!z.  5S. 


— 19 — 

Uit hun huwelijk sproten elf kinderen. 

1. Adriana Maria van der Does, geboren in 1678, 
overleden in 1701. 

2. Adriaan van der Does, geboren in April 1681, 
overleden Mei d. a. v. 

3. Agatha van der Does, geboren in 16S3, over- 
leden in 1707 echtgenoote van de Witt, 
schepen te Gouda. 

4. Maria Odilia van der Does, geboren en overle- 
den in 1684. 

5. Adriaan van der Does, volgt onder XIII. 

6 Johan van der Does, geboren in 1690, overle- 
den in 1691. 

7. Maria van der Does, geboren in 1691, echtge- 
noote van Leonard Beels, geboren te Maassluis 13 
September 1674, predikant te Amsterdam, aldaar over- 
leden 5 November 1756, zoon van Ds. Theodorus Beels. 

8. Johan van der Does, volgt onder XIII bis. 

9 Elisabeth van der Does, geboren 12 September 
1694. overleden in 1696. 

10. Doodgeboren zoon (Bruno). 

11. Elisabeth van der Does, geboren in 1699. 
XIII.  Adriaan  van  der  Does,  geboren 10 April 

1686, raad en schepen van Gouda, hoogheemraad 
van Schieland, ontvanger van de conv03'en en licenten, 
landdrost enz. overleden 28 Mei 1749, huwde 20 Sep- 
tember 17 12 met Catharina de Grande, geboren 6 
Augustus 1688, dochter van Mathijs de Grande, bur- 
gemeester van Gouda, en van Sybilla Verswaen, hij 
had daarbij negen kinderen : 

I. Sybilla Elisabeth van der Does, geboren 23 No- 
vember 1713, overleden 10 April 1747, huwt 28 Au- 


gustus 1735 Maarten Jan Louis Kip, geboren te Breda 
24 April 1715, generaal-majoor der Cavalerie, over- 
leden 10 Februari 1769, zoon van Mr. Abraham en 
Hester Wierts (i). 

2. Bruno van der Does, volgt onder XIV. 

3. Johanna Mathisia van der Does, geboren 30 Sep- 
tember 1717, overleden 23 November  1726. 

4. Adriaan van der Does, geboren 6 December 17 18, 
schout bij nacht voor de Admiraliteit van Amsterdam, 
overleden te Gouda i6 Februari 17S4, huwde Hester 
Kip, geboren te Oudenbosch 12 September 1722, 
kinderloos overleden in 1775, zuster van Maarten 
Jan Louis Kip voormeld. 

5. Catharina Maria van der Does, geboren 15 Fe- 
bruari 1721, overleden 22 April  1722. 

6. Mathijs van der Does, volgt onder XIV bis. 

7. Catharina Maria van der Does, geboren 17 Juli 
1725, overleden 12 Augustus 1779, echtgenoote van 
Ds. Jan Willem de Blanche, geboren te Namen 1722, 
als student in de theologie te Leiden ingeschreven 
13 September 1743, overleden 13 Augustus 1779. 

8. Jan van der Does, geboren 15 December 1726, 
luitenant ter zee, ongehuwd overleden 30 Novem- 
ber 1745. 

9. Gerard van der Does, geboren 22 April 1732, 
schepen te Batavia en onderkoopman der Oost-Indische 
Compagnie, kinderloos overleden 6 Mei 1757, huwde 
te Batavia 25 Juli 1755 Anthonia Dorothea Steyn 
van  Golonesse,  eenige  dochter  van Julius Valentin 


(i)  Zie  VoRSTERMAX  VAN  OvE.v,  S/ci)>i-   lil  Wapnibotk 
n. blz.  157. 


Steyn van Golonesse, eerste raad en directeur-generaal 
van Indie. 

XIV. Bruno van der Does, geboren te Gouda i8 
December 1715, heer van het huis ter Does, in 1739 
als student te Utrecht ingeschreven, baljuw van het 
land van Altena, raad en burgemeester van Gouda, 
hoogheemraad van Schieland, dijkgraaf van den 
Krimpenerwaard en lid wegens Gouda (1755) van 
gecommitteerde raden ter admiraliteit van Amster- 
dam (i), overleed te Gouda 21 September 1791. 

Hij was 8 Juni 1755 te Amsterdam gehuwd met 
Helena Maria Ie Candelle, geboren 25 Maart 1732, 
overleden te 's-Gravenhage 30 Juli 1780, en had daar- 
bij vier kinderen: 

1. Adriaan Jacob van der Does, volgt onder XV. 

2. Bruno Josias van der Does, geboren te Amster- 
dam 6 September 1757, overleden te Gouda 20 De- 
cember 1837, eerst lid der vroedschap te Gorinchem, 
daarna schout van Stein en Reeuwijk, huwde te 
Reeuwijk 21 December 1797 met Helena Burchgraaff, 
geboren in 1754, overleden te Gouda 28 Juli 1840, 
weduwe Davidson. 

3. Helena Maria Catharina van der Does, geboren 
19 December 1760, overleden in  1761. 

4. Willem Johan van der Does, geboren 10 Sep- 
tember 1762, overleden 28 April 17S9. 

XV. Mr. Adriaan Jacob van der Does, geboren te 
Gouda 23 Juni 1756, als student te Leiden ingeschre- 
ven 14 September 1773, raad, later maire van Gouda, 
overleden aldaar 17 Kovember 1830, huwde te Gouda 


(i) Zie Algimiin Niderl.  Familieblad I  X° 97 blz.  6. 


5 Mei 1784 Constantia Catharina Jongbloet en had 
daarbij drie kinderen: 

1. Adriaan Bruno van der Does, ireboren te Gouda 
27 Februari 1785, overleden te Gouda 24 Septem- 
ber  1S07,  als  luitenant  bij  het 3' regiment Jagers. 

2. Anna Maria van der Does, geboren te Gouda 
7 Februari 1787, overleden aldaar 5 Juli 1830, ge- 
huwd te Gouda 11 December 1806 met Jean Baptist 
Gatien Vallet, geboren te St. Amand (Frankrijk Dep», 
du Cher), luitenant-kolonel der Koninklijke Lijf- 
wacht, overleden te St. Omer. 

3. Engelbert George van der Does, volgt onder XVI. 
XVI.  Engelbert George van der Does, geboren te 

Gouda 5 Augustus 1793. griffier van het kantonge- 
recht te Gouda, overleden aldaar 11 Juni 187 1, huwde 
te Gouda 15 October 1819 AdrianaCathrina Blanken, 
gedoopt te Gouda 9 Mei 1783, aldaar overleden 7 
Augustus i86i, dochter van Arie Teunisse Blanken 
en van Johanna van Leeuwen, en weduwe van Abra- 
ham Jacobus de Visscher. 

Zij hadden vier kinderen, allen te Gomla geboren. 

1. Constance Catharina Jacquelina van der Does, 
geboren 28 April 1820. 

2. Georgetta Engelberta Adriana Catharina van 
der Does, geboren 20 F'ebruari 1824, overleden te 
Gouda 7 Augustus 1856, aldaar gehuwd 18 Juli 1855 
met Gerrit Montauban van Swijndrecht, geboren te 
Rotterdam, ingenieur bij de Staatsspoonvegen, zoon 
van Hubertus en van Maria Jacoba Smits. 

3. Catharina Louisa Henrietta van der Does, gebo- 
ren 7 Februari 1826, gehuwd te Gouda 17 October 
1856  met  Gerardus  Jacobus Steens Zijnen, geboren 


23 


te Heusden 3 OctoLer 1835, ^oon van Mr. Jan Pieter 
Laurens en van Wilhelmina Andonia Snoeck (i). 

4. Adriaan Jacob l?runo van der Does, geboren te 
Gouda 20 Augustus 182S. 

XIV bis. Mathijs van der Does, zoon van Adriaan 
en Catharina de Grande, geboren 26 April 1723, was 
ritmeester en overleed 24 December  1764. 

Hij was 4 Augustus 1755 gehuwd met Hobba Cor- 
nelia de Blanche, overleden 5 April 181 2, die hem 
vijf kinderen schonk: 

1. Adriaan van der Does, geboren 16 September 
1756, overleden in datzelfde jaar. 

2. Mr. Adriaan van der Does, geboren te Arnhem 

7 Februari 1758, als student in de rechten te Utrecht 
ingeschreven in 1782, op 31 Augustus 18 18 te Am- 
sterdam ongehuwd overleden. 

3. Maria Aleida Gerharda van der Does, geboren 
30 Juni 1759. 

4. Anna Alida van der Does, geboren 18 Augustus 
1761, overleden 17 Januari 1766. 

5. Catharina van der Does, geboren 10 Mei 1764, 
huwde vóór 1801 Laurens Glasmaker, geboren in 1736, 
overleden te Utrecht 2 December 1816. 

XIII bis. Mr. Johan van der Does, zoon van Jan 
en Elisabeth van der Dussen, geboren te Gouda 12 
September  1694, als student te Leiden ingeschreven 

8 Mei 17 13, raadsheer in den Hoogen Raad van 
Holland, Zeeland en Westfriesland, thesaurier-generaal 
der Unie, overleed i December 1749 (2). 


;i) Zie Jaarboek van  den Nederl.  Adel.  1SS8  blz.  223. 
(2) Mr.  J.  vaii  der  Does,   Raadsheer in den Hoogen 


—  24  — 

Hij huwde 4 December 1726 Cornelia van der 
Heim, geboren 31 Mei 1688, overleden 9 Mei 1765, 
dochter van Adam en Anna van Bocholt. Zij waren 
ouders van twee kinderen: 

1. Johan Hendrik van der Does, volgt onder XIV. 

2. Anna Cornelia van der Does, geboren 19 Juli 
1729, overleden te Schiedam  29 Maart  17S2. 

XIV. Mr. Johan Hendrik van der Does, geboren te 
's-Gravenhage i December i7s7engedooptindeGroote 
Kerk den y" d. a. v., heer van Goudswaard, als studf?nt in 
de rechten te Leiden ingeschreven 26 Juli 1744, raad 
(1760) en burgemeester van Rotterdam, hoogheem- 
raad van Schieland en bewindhebber der Oost-Indische 
Compagnie, overleed te Rotterdam 14 September 1781. 

Zijne 16 kwartieren waren: van der Does, van der 
Heim, van der Dussen, van Bocholt, Gooi, van 
Bleyswijk, Cleijweg, Verboom, de Hoogh, de Vos, van 
Veen, N. N. van der Chijs, van der Gracht, Gooy 
en Visscher. 

Hij was te Rotterdam 12 November 1759 gehuwd 
met Jacoba Prins, geboren te Rotterdam 24 Decem- 
ber 1725, aldaar overleden 7 December 1806, doch- 
ter van Adriaan Prins en van Elisabeth Schepers, 
en weduwe van Gerard Schepers (1). 


Raad, op een tractement van f 2000, had een jaarl. in- 
komen van f 7000, bewoonde (in 1742 te s-Gravenhage) 
een huis van f810 huurwaarde, hield een koets met 2 
paarden en 5 dienstboden. Zie: Alg. Ntd. Fjmili\blad I 
N° 108, blz. 3. 

(i) Zie Algnii,;;: Ni-d,->l.  FjmiUtbhtd lil  h\i.  ig en 66 en 
J.  H.  ScHEFFER,  Gin/alogie Prins blz.  24. 


— 25 — 

Hare i6 kwartieren waren: Prins, Schepers, de 
Groot, Timmers, Visch, de Jonghe, van Rijn, de Raat, 
Keijzer, N N, van Reijgersberch, N N, Biscop, Cops, 
Canter en van Driel gend Hoogwerf. 

Uit hun huwelijk sproten vijf kinderen: 

1. Mr. Johan van der Does, geboren 7 Maart 1762, 
schepen van Schieland, ongehuwd overleden te Rot- 
terdam 27 Februari en aldaar begraven 5 Maart 
1787 (I). 

2. Jhr. Mr. Adriaan van der Does, volgt onder XV. 

3. Elisabeth Antonia van der Does, geboren 20 
November 1763, overleden te Rotterdam 23 Maart 
1826, aldaar gehuwd 25 Maart i 783 met Jhr. Mr. An- 
tonis van der Heim, burgemeester van Rotterdam, 
geboren aldaar 28 Maart 1756, er overleden 2 Maart 
1831, zoon van Mr. Jacob en van Maria Arnoldina 
Gevaerts (2). 

4. Cornelis van der Does, volgt onder XV bis. 

5. Agatha Philippina van der Does, geboren 25 
Maart 1768, overleden te Rotterdam 7 Juni 1792, 
er gehuwd 14 Augustus 1791 met Jhr. Mr. Paulus 
van der Heim, geboren te Brussel 8 Februari 1753, 
minister van Marine en Koloniën, overleden te 's-Gra- 
venhage 6 April 1S23, broeder van den voorgaande (3). 

XV. Jhr. Mr. Adriaan van der Does, geboren te 
Rotterdam  7 Maart 1762, als student in de rechten 


(i) Zie Algimmt N/d.-rl.  FamiUehlad III blz.  Sg. 

(2) Zie Rietstap,  Wapmboik i. d. Nid. Adil I blz. 175, en 
v.\N DER MUELEN, De Nederlandsche Adel blz.  71. 

(3) Zie Rietstap, Wapenboek v. d. Ned. Adel I blz. 175, en 
VAN  DER MuELEN,  de Nederlaiidsche Adel blz.  71. 


te Utrecht ingeschreven in 1785, raad en schepen 
te Rotterdam, ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw, op 2S Augustus 18 15 verheven tot den Ne- 
derlandschen adel (i), overleed te Rotterdam 13 Maart 
1840. 

Hij was 6 December 1790 gehuwd met Johanna 
Petronella Meijners, geboren te Rotterdam 5 Februari 
1768, aldaar overleden 31 Januari 1855, dochtervan 
Johan Gerard Francois en van Elisabeth Hamilton (2). 
Zij hadden de navolgende acht kinderen: 
I Jkvr. Jacoba van der Does, geboren 27 Septem- 
ber 1791, overleden te Rotterdam 14 October 1S19, 
en aldaar den 19 d. a. v. in de Lieve Vrouwe 
kerk in het familiegraf begraven, gehuwd te Rotter- 
dam 27 October 1813 met Matheus Willem Rees, 
geboren 8 December 1789, penningmeester van den 
polder van Wieldrecht, lid van den raad van Rotter- 
dam in 1S33 en als zoodanig te Rotterdam over- 
leden 23 Januari 185 1, zoon van Mattheus Gillis en 
vaa Anna Sophia van den Brandeler. 

2. Elisabeth van der Does, geboren 21, 24 September 
1792,  overleden te Rotterdam 8 Augustus 1802 (3). 

3. Johan Hendrik van der Does, geboren 10 No- 
vember 1793, overleden te Rotterdam 29 Februari 
1796 (4). 

4. Jan Gerard Frangois van der Does, geboren 28 Oc- 
tober 1 795, overleden te Rotterdam 28 December 1796. 


(i) Zie  Rietstap,  Waptnboik v.  d. Nii. Add I blz.  93, 
(2) Z\:'.  SCHEFFER,  Gmialogil Meijners,  blz.  i3. 
C3) Zie Alg. Ntd. FamiUiblad  III  blz.  39. 
(4) Idem. 


5- Jhr. Cornelisjacob van der Does, volgt onder XVI. 

6. Digna Diderica van der Does, geboren lo No- 
vember 1800, overleden 10 Augustus 18 14. 

7. Adriaan van der Does, geboren 9 November 
1801, overleden te Rotterdam 12 April 1805 (i). 

8. Jkvr. Elisabeth Wilhelmina van der Does, ge- 
boren te Rotterdam 2 Juli 1S03, overleden aldaar 
7 Februari 1841, er gehuwd 17 September 1834 met 
Jhr. Albert Leonard Coenen, geboren te Rotterdam 
5 December 1S02, lid der Staten van Zuid-Holland, 
overleden te Rotterdam 12 Januari 1874, zoon van 
Mr. Isaak Jan en van Johanna Koning (2). 

XVI. Jhr. Cornelis Jacob van der Does, geboren 
te Rotterdam 12 September 1798, houtvester van 
Holland, overleden te Haarlem 26 Augustus 1853, 
huwde omtrent 1827 met Francoise Cathérine Emilie 
Elise Alting Siberg, geboren u Mei 1808, overleden 
te Oosterhout 13 Augustus 1S59, dochter van Willem 
Arnold  en van Margaretha Jacoba van der Hoeven. 

Zij waren de ouders van zes kinderen: 

1. Jkvr. Johanna Adriana van der Does, geboren te 
Rotterdam 28 Maart 182S. 

2. Jhr. Adriaan Willem van der Does, geboren te 
Rotterdam in  1829, jong aHaar overleden. 

3. Jhr. Gerrit Willem van der Does, volgt on- 
der XVII. 

4. Jkvr. Jacoba Elisabeth van der Does, geboren 
te Rotterdam 29 Januari 1833, gehuwd te Oosterhout 


Cl) Zie:  Alg.  Ntd. Familüilii IIÏ,  b!z.  39. 
(2; Zie:  jfajrboek 'cciii den Ntd. Adcli&èS, blz. io3, en J. 
B.  RiETST.^i',  Waftiihoth van dm Ntd. Adtl  I, blz.  72. 

3 


31  October  1S55  met  Johannes  Aloijsius van den 
Ouwelandt. 

5. Jkvr. Gerardina Petronella van der Does, gebo- 
ren te Rotterdam 21 Januari 1S37, overleden te Frank- 
fort 12 Juli 1S71, huwde te Oosterhout 22 October 
1S57 Albert Heinrich Anten von Zschock. 

6. Jlir. Willem van der Does, geboren te Rotter- 
dam 2 Juli  1839, overleden in Cahfornie. 

XVIi. Jhr. Gerrit Willem van der Does, geboren 
te Rotterdam 21 Augustus 1831, werd 20 December 
1856 tweede luitenant der Cavalerie, 12 September 
1861 eerste luitenant, in 1870 gepensioneerd, in 1873 
burgemeester van Didam, en overleed aldaar 9 Januari 
1890. Zijne 32 kwartieren waren: van der Does, 
Siberg, Meijners, van der Hoeven, Prins, Alting, Ha- 
milton, van Zuylen van Nijeveld, van der Heim, 
Jalink, Leijdecker, van der Graaf de Vapour, Sche- 
pers, Knabe, Rees, Timmers, van der Dussen, NN. 
Rover, de Ruuck, de Groot, Blencke, NN., van Lich- 
tenberg, van Bocholt, NN., van Hogendorp, du Bois, 
Timmers, Sibens, NX. en van Schinne. Hij was 3 
Mei 1861 te Zutphen gehuwd met Christina Elisabeth 
Tadama, geboren te Zutphen 2 Februari 1S40, dochter 
van Mr. Willem Reinier en van Wilhelmina Elisabeth 
Mechteld van Doorninck, en had daarbij 6 kinderen: 

1. Jkvr. Francoise Catherine Emilie Elise van der 
Does, geboren te Zutphen 24 December 1863, overle- 
den te Wageningen 8 November 187 1. 

2. Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Mechteld van der 
Does, geboren te 's-Hertogenbosch 30 Juli 1865', ge- 
huwd te Didam i Maart 1888 met J. A. de Hruyn 
Tengbergen, rijksontvanger te Zwahuve. 


—  29  — 

3- Jhr. JNIr. Johan Adriaan van der Does, geboren 
te 's-Hertogenbosch 20 October 1866, tweede luite- 
nant der dienstdoende Schutterij te Arnhem. 

4. Jlir. Reinier Willem van der Does, geboren te 
's-Gravenhage 9 Augustus  186S. 

5. Jhr. Gerrit Willem van der Does, geboren te 
Deventer 25 Augustus  1869. 

6. Jkvr. Ada van der Does, geboren te Didam i Fe- 
bruari 1S75, overleden te Didam 5 October 18S0. 

De 16 kwartieren dezer kinderen zijn: van der 
Does, Tadama, Siberg, van Doorninck, Meijners, van 
Loghem, van der Hoeven, Cost, Prins, NN., Alting, 
Vijfhuis, Hamilton, NN., van Zuylen van Nijeveld 
en van Doorninck. 

XVbis. Mr. Cornelis van der Does, zoon van Johan 
Hendrik en van Jacoba Prins, geboren te Rotterdam 1 1 
November 1765, als student te Leiden ingeschreven 
16 September 17S3, drossaart der stad en van het 
graafschap Buren, overleden 7 April 1805, huwde te 
's-Gravenhage 29 April 1794 met Cornelia Jacoba Gael, 
geboren te 's-Gravenhage 17 Mei 1773, overleden 20 
Maart 1800, dochter van Willem Hendrik en van 
diens eerste vrouw Johanna Catharina van Dam. 

Uit hun huwelijk sproten vier kinderen: 

1. een kind, doodgeboren 25 Juli 1795. 

2. eene dochter, geboren 13 November 1796, op 
29 d. a. V. ongedoopt overleden. 

3. Johau Hendrik Jacob van der Does, geboren 
18 Juni 179S, overleden 27 Mei 1S02. 

4. Wilhelmina Catharina Anna van der Does, ge- 
boren I Maart 1800, overleden 13 April d. a. v. 


— 3° -- 

Xlter. Mr. Hendrik van der Does, zoon van Jan en 
van EHsabeth de Hoogh, geboren te Gorinchem 7 Juli 
1615. als student te Leiden ingeschreven 9 Juni 1634, 
drost en burgemeester van Gorinchem, in 1672 als 
zoodanig ontslagen, overleden te Gorinchem 23 Mei 
1708. Uit zijn huwelijk, gesloten 13 September 1644 
met Cornelia Reynst, dochter van Hendrik en van 
Lijsbeth Prince, sproten zeven kinderen: 

1. Jan van der Does, volgt onder XII. 

2. Hendrik van der Does, volgt onder Xllbis. 

3. Aletta van der Does, geboren te Amsterdam in 
164S, overleden 4 Juni 1652. 

4. Simon van der Does, geboren te Amsterdam in 
1650, overleden in  1651. 

5. Elisabeth van der Does, geboren te Amsterdam 
9 Juli 1651, gehuwd eerst met Petrus van Luchten- 
burg, ontvanger en kapitein der burgerij te Breda, 
aldaar overleden in 16S3, zoon van Rijnier en van 
Susan na Stas, daarna met Samuel Sweerts, rentmees- 
ter van de baronie van Breda, zoon van Joris en 
van Johanna Becker en weduwnaar van Elisabeth de 
Schilder. 

6. Cornelis van der Does, volgt onder Xllter. 

7 . Mr. Simon van der Does, geboren te Gorinchem 
21 .Augustus 1657, als student te Leiden in de rechten 
ingeschreven 15 September 1678, schepen te Gorin- 
chem, in 1737 ongehuwd overleden. 

XII. Jan van der Does, geboren te Amsterdam 6 
Mei 1645, kapitein der mariniers, overleden te Brussel 
6 Augustus 1674 en te Gorinchem begraven, huwde 
te 's-Hertogenbosch 15 April 1671 met Maria Schuyl 
van  VValhorn  geboren  t8 Februari  1651, overleden 


— 35 — 

te 's-Hertogenbosch 25 Mei 1739, dochter van Pieter 
en van Anna Stas, die na zijn overlijden hertrouwde 
met Hans George baron van Baltvvijn van Twee- 
brugge, heer van Callenfels en Eckersweiler, generaal- 
majoor der Cavalerie, overleden aan zijne wonden 
bekomen in den slag van Oudenaarden. 
Zij waren ouders van : 

1. Johan Hendrik van der Does, volgt onder XIII. 

2. Arnold Pieter van der Does (i). 

XIII. Mr. Johan Hendrik van der Does, geboren 
te 's-Hertogenbosch 25 April 1672, als student te 
Leiden ingeschreven 18 September 1690, was raad 
en schepen van 's-Hertogenbosch, proost der Illustre 
broederschap en overleed aldaar (12) 17 Mei 1744. 
Hij was 6 December 1695 gehuwd met Hester Sen- 
guerdius, overleden 25 September 17 16, dochter van 
Wolfert en van Elisabeth van der Does, bovenvermeld. 

Uit hun huwelijk sproten acht kinderen: 

1. Maria Cornelia van der Does, geboren in 1696, 
overleden in 1699. 

2. Arnold Pieter van der Does, geboren te Leiden 
in 1697, als student in de rechten te Leiden inge- 
schreven 23 Augustus 1710, overleden in 1718. 

3. Jacob Adriaan van der Does, gedoopt te Leiden 
4 Maart 1699, in datzelfde jaar overleden. 

4. Jacob Adriaan van der Does, geboren in 1700 
en overleden in datzelfde jaar. 

5. Anna Wilhelmina van der Does, geboren in 170 1, 
overleden in 1702. 


(i)  Niet  vermeld  bij  Luïacius, doch  voorkomende  in 
eene manuscript geneajogie. 


— 32 — 

6. een doodgeboren zoon. 

7. ^^'illenl van der Does, volgt onder XIV. 

8. Johan Hendrik van der Does, volgt onder 
XlVbis. 

XIV. Mr. Willem van der Does, geboren te Leiden 
13 Februari 1706, als student in de rechten te Leiden 
ingeschreven 12 Maart 1721, was raad en schepen 
van 's-Hertogenbosch, lid (1742^ en proost (1765) 
van de lUustre broederschap aldaar (i). 

Hij was in Juli 1 740 gehuwd met Johanna Marga- 
retha Orrock, overleden 5 October 1760, dochter 
van Jeremias Orrock, provoost-generaal en van Joanna 
Margaretha van Heurn. 

Uit hun huwelijk sproot één zoon, die volgt : 

XV. Jhr. Mr. Johan Hendrik van der Does, ge- 
boren te 's-Hertogenbosch 16 Augustus 1741, raad 
en schepen van 's-Hertogenbosch, lid (1765) proost 
(1785) der lUustre broederschap (2) en president der 
rechtbank aldaar. Hij werd 27 September iS 17 opge- 
nomen in den Nederlandschen adel (3) en overleed te 
's-Hertogenbosch 29 September 1817 (29 April 1819). 

Zijne 16 kwartieren waren: van der Does, Orrock, 
Senguerdius, van Heurn, Schuyl van ^\'alhorn, NN, 
van der Does, Meyen, Reynst, NX, Webber, Uytten- 
boogaert, Stas, NN, Gooi en van Haeften. 

Hij was 24 Juni 1766 te Schiedam gehuwd met 
Margaretha  Elisabeth  Doom,  geboren  te Schiedam 


(i) Zie:  Algiinan h'ed.  F.imiIubldU VI,  blz.  63. 
(2) Idem. 

'3) Zie: J.  B.  Rietstai',  ?r.i/-;/6o,-A ,■,;/; d,n Xal. Aiidl. 
blz, 63. 


— 33 — 

24 Juni 1746, overleden te 's-Hertogenbosch 31 Mei 
1806,  dochter  van Mr. Jacob Doom, spcretaris van 
Schiedam, en van Elisabeth Jacoba van Kerchem (1). 
Uit hun huwelijk sproten vier kinderen : 

1. Mr. Willem Schuyl van der Does, volgt on- 
der XVI. 

2. Jkvr. Elisabeth Jacoba van der Does, geboren in 
1770, overleden te Amsterdam 25 Februari 1824, 
vóór 1795 gehuwd met Jhr. Mr. Pieter Jacob de 
Bye, lid van den raad van State, geboren te 's-Gra- 
venhage 11 December 1766, overleden 19 December 
1836, zoon van Arent Herbert en van Elisabeth Co- 
lenbrander (2). 

3. Jkvr. Susanna Margaretha van der Does, geboren 
te !s-Hertogenbosch 30ctober 1773, overleden te Oegst- 
geest 4 September 1847, gehuwd te Utrecht in Mei 
1792 met Mr. Pieter Josias Moens, geboren te Colombo 
18 April 1766, overleden te Leiden 12 Februari 1S41, 
zoon van Adriaan en van Sara .Maria Raket (3). 

4. Jkvr. Adriana Cornelia Maria van der Does, ge- 
boren te 's-Hertogenbosch 10 Juni 1778, aldaar overle- 
den 29 Januari 1823, gehuwd te St. Mauritz bij Munster 
30 September iSoo met Dr. Pierre Joseph de Wille- 


(i) Elisabeth Jacoba van Kerchem, weduwe van Jacob 
Doom, in leven secretaris van Schiedam, vermaakt in 1792 
grond onder Soeterwoude aan Mr. Willem Schuyl van der 
Does. Zie: Algcmtcn Nid.  FamiUMad IV, biz. i65. 

(2} Hieruit het geslacht van der Does de Bye. Zie : 
J.  B.  RiETST.\p,  Wapenboek lan dm Ned. Adel I,  blz.  57. 

(3) Zie : Vorsterm.\n' v.\n- Oyen, Stam- en Wapenboek. 
II,  blz.  337. 


— 34  — 

bois, geboren te Boeseghem (Frankrijk) 15 April 176?^, 
overleden te 's-Hertogenbosch 4 November 1834, zoon 
van Pierre Joseph en van Marie Cathérine Vasseur (i). 

XVI. Mr. Willem Schuyl van der Does, advokaat 
voor het hof van Holland, geboren te 's-Hertogen- 
bosch 9 Februari 1767, als student te Leiden inge- 
schreven 10 April 17S4, advocaat en commissaris der 
verpondingen te Woerden, vermoord bij de plunde- 
ring te Woerden op 24 November 181 3. 

Hij was te leiden 30 April 1799 gehuwd met 
Johanna Cornelia van Starckenborg. geboren in 1776, 
overleden te Utrecht 29 Mei 1839, dochter van Johan 
en van Cecilia Schotborgh. 

Zij waren ouders van de navolgende drie kinderen : 

1. Jkvr. Ceciüa Dorothea Schuyl van der Does, 
geboren te Leiden 2 Maart 1800, overleden te Utrecht 
S Januari 1866, gehuwd te Utrecht 6 April 1826 met 
Mr. Johan Jacob Xahuys, geboren te Vreeswijk 9 
Juni 180 1, ridder der orde van de Eikenkroon, 
wapenheraut van wijlen Z. M. Koning Willem I, lid 
van den raad van Utrecht en lid van de administratie 
der gevangenissen, overleden te Utrecht 27 F'ebruari 
1864, zoon van Tobias en van Anna Petranella 
Schrevelius (2). 

2. Jhr. Mr. Maurits Pieter Jacob Schuyl van der 
Does,  gedoopt te Utrecht 4 November 1803, aldaar 


11,1 Hieruit het geslacht van Jer Does de \Villeboi5. 
Zie: J. B. Rietst.ü', Wapinbotk laii den Ntd. Adtl II, blz. 
273 en Jiiarhoik var. dm Nidirl.  Adil  rSSg,  blz.  260. 

(2' Zie: J. B. Rietstap. Waftnboeh ■.\iii d:ii Ntd. Add ïl, 
blz. 35 en 36. 


— 35 — 

7 Juli 1S21 als student in de rechten ingeschreven, 
op 30 December 1829 ongehuwd te Utrecht overleden, 
hij was lid der Utrechtsche Ridderschap. 

3. Jkvr. Jeanne Pierette Schuyl van der Does, ge- 
boren te Leiden 17 October 1S05, overleden te Gouda 
I Februari 1840, gehuwd te Utrecht 15 December 
1S36 met Jan Arend Smit Gijsberti Hoden pijl, gebo- 
ren te Broek 4. Juli 1S06, officier der Infanterie, 
overleden te \A'oerden 6 Juli 1843, zoon van Arnol- 
dus en van Arnolda Elisabeth ter Crove (i). 

XlVbis. Mr. Johan Hendrik van der Does, zoon van 
Johan Hendrik en van Hester Senguerdius, geboren 
te Leiden in 1709, in 1733 als student in de rechten 
te Utrecht ingeschreven, eerste secretaris van politie 
der stad Utrecht, lid (1730) en proost (1744) der 
Illustre broederschap te 's-Hertogenbosch (2), huwde 
14 Maart 1740 ALiria Margaretha Bosschaert, geboren 
20 Maart 17 12, dochter van Willem en van Maria 
Margaretha de Vlaming. 

Zij hadden zeven kinderen: 

1. Hester van der Does. geboren 6 December 1740, 
overleden 24 Januari  1809. 

2. Jan van der Does, geboren i JuH 1742, over- 
leden 13 Februari 1758. 

3. Maria van der Does, geboren 6 Januari 1744, 
ongehuwd overleden te Utrecht 28 Maart 1S26. 

4. Mr.  Willem van der Does, geboren te Utrecht 

(i) Zie: VoRsTERMAN VAN Oyen, Shitii- en IVapcnboeh 
II,  blz.  69 en 70, 

(2)  Zie  Algemiai NeiM.  FjmilUUad VI, blz.  63. 


- 36 - 

ig October 1745, als student aldaar ingeschreven in 
1764, burgemeester van Utrecht, aldaar 12 Juli 1S12 
ongehuwd overleden. 

5. doodgeboren dochter, geboren 19 December 
1748. 

6. Mr. Willem Isaak van des Does, geboren 26 Maart 
1750, als student te Utrecht ingeschreven ini 7 7 2, kinder- 
loos overleden te Amsterdam 25 November 1820, gehuwd 
(ondertrouwd te Amsterdam 23 December 1784) met 
Cornelia Maria d'Orville, geboren in Mei 1754, over- 
leden te Amsterdam 3 Januari 1S14, dochter van den 
Amsterdamschen burgemeester Joan Frederik d'Orville 
en van Maria Philippina Schrijver. 

7. dochter, doodgeboren 8 Februari 1752. 

Xllbis. Hendrik van der Does, zoon van Hendrik 
en van Cornelia Reynst, geboren te Amsterdam 29 De- 
cember 1646, raad, burgemeester en drost (1713) van 
Gorinchem. lid van het collegie ter admiraliteit van 
de Maas (i), overleden 6 Januari 1726, huwde 12 
Februari 1676 met Catharina van Alderwerelt, dochter 
van Anthony en van Rachel van Halmael, en was 
daarbij vader van elf kinderen, o. a: 

1. Hendrik van der Does, geboren in 1678, onge- 
huwd overleden. 

2. Anthony van der Does, geboren 14 April 1680, 
overleden te 's-Hertogenbosch als penningmeester van 
het Land van Altena. Hij was in Juli 17 19 gehuwd 
met Anna Debora de (ielder, die in 1737 kinderloos 
overleed. 


(i)  Zie:  Algtmttn N/itrl.  FamiUtbUtd I,  Xo 47.  blz.  2. 


— 2,1 — 

3- Cornelia Elisabeth van der Does, geboren in 
1681, overleden in 1727, op 22 September 1710 
gehuwd met Jacob Hardemée Palm, gouverneur van 
Heusden, geboren te Dordrecht in 1683, overleden 
als luitenant-kolonel 30 Augustus 1733, zoon van 
Abraham en van Elisabeth Hardemée. Hij hertrouwde 
in 1728 met Emerentia Elisabeth van Mewen, ge- 
boren in Juni 1684, overleden in 1760, dochter van 
Johan en van Emerentia Droste. 

4. Rachel van der Does, geboren te Gorinchem 
10 Mei 1682, overleden in 1728, gehuwd te Gorinchem, 
eerst 14 Augustus 17 18 met Mr. Richard Ouwens, 
raad en schepen aldaar, er gedoopt 18 Maart 1685, 
ovei-leden aldaar 3 Januari 17 19, zoon van Ds. Ni- 
colaas en van Anna van Borcharen, daarna in Januari 
1727 met Gerardus van Leeuwen van Westhuyzen, 
burgemeester van Gorinchem, overleden 7 Februari 
174S, zoon van Mr. Hendrik en van Angelina van 
Mewen (i). 

5. Alida van der Does, geboren in 1684, overle- 
den II Januari 1743, gehuwd eerst op 6 Mei 17 10 
met Johan van Grootveld, daarna op 24 Maart 1727 
met Cornelis van den Honert, raad, schepen en daarna 
burgemeester van Dordrecht, zoon van Herman en 
van Anna de Witt (2). 

ü. Jan van der Does, volgt onder XIII. 

7. Cornelis van der Does, geboren 25 December 
1690, was eerst luitenant ter zee, daarna raad (1724) 
en burgemeester van Gorinchem, lid van het coUegie 


(i)  Zie;  Algemeen Ned.  Familiebhid V,  blz.  3o. 

(2)  Zie:  B.\LE.\,  Beschrijving van Dordrecht, blz. 1276. 


- 38 - 

van de admiraliteit van de Maas (1727 en 1758) (i) 
en overleed 6 Juni 1777 kinderloos. Hij was 22 
Maart 1717 gehuwd met Cornelia Jacoba van Hoeij, 
geboren 16 Juli 1691, overleden 2r Juli 1762, doch- 
ter van Gaspar en van Cornelia van der Esch (2). 

8. Adriaan van der Does, geboren in 1696, in 
171 7 ongehuwd in Spanje overleden. 

XIII. Jan van der Does, geboren 24 December 
1684, was ontvanger van de convoyen en licenten 
te Gorinchem en overleed 6 Maart 1747. Hij was 
II December 17 12 gehuwd met zijne nicht Wille- 
mina van der Does, geboren in November 1689, 
dochter van Cornelis en van Barbara van Erkel, later 
te vermelden. 

Zij hadden vier kinderen : 

1. Catharina van der Does, geboren in 1714, 
echtgenoote van Floris de St. Amand. 

2. Cornelis van der Does, volgt onder XIV. 

3. Barbara van der Does, en 

4. Joanna Willemina van der Does, beiden ge- 
boren en overleden in 17 16. 

XIV. Cornelis van der Does, geboren 19 Septem- 
ber 17x5, was kapitein en overleed in Februari 1795. 
Hij was 9 September 1736 gehuwd met Maria Eli- 
sabeth Tonnard (ook Thonaar, Tonaer en Thonnaar 
gespeld) en had daarbij vier kinderen : 

I. Wilhelmina van der Does, in 1766 gehuwd met 

(i) Zie; Alg. Ntd. l-\imtUcblul I, Xo 47, blz. 2 en No. 
5j,  blz.  6. 

(2) Zie: Algtmicn Ntd. Familieblad IV, blz. 70 en Jorissen, 
Memorifn  van Mr. Diidirik van Bltijswijh,  blz.  22 en volg. 


— 39 — 

baron  de  Meurs,  majoor  in Hannoverschen dienst. 

2. Cornelis Adriaan van der Does, volgt on- 
der XV. 

3 Hendrik van der Does, geboren in Augustus 
1749, ritmeester, in Juli 1786 gehuwd met A. Meijns- 
ma, en in 178S kinderloos overleden. 

4. Floris van der Does, volgt onder XVbis. 

XV. Cornelis Adriaan van der Does, geboren 27 
Augustus 1741, kapitein, overleden 23 Augustus 17S0, 
huwde 23 September 1765 met Petronella van Oos- 
terhoudt, weduwe van Pieter Haak, en had daarbij 
één zoon, die volgt : 

XVI. Cornelis Hendrik Johannes van der Does, 
geboren te 's-Gravenhage 14 Juni 1766, overleden te 
Huissen bij Arnhem 6 Augustus 1820, huwde te 
Goch in Pruissen 28 Juni 1796 met Cornelia Anna 
Clara de Rivecourt, geboren te Oud-Gastel 18 April 
1769, overleden te Utrecht in Maart 1B32, dochter 
van George Hendrik en van Sabina Henriette Jaco- 
ba van Vrijbergen (i). 

Uit hun huwelijk sproten de volgende kinderen : 
I. Jhr. Cornelis Petrus Sebastianus van Vrijbergen 
van der Does, geboren te Sambeek 26 Juli 1797. 
werd tweede luitenant der Infanterie, 20 December 
1826 bevorderd tot eerste luitenant, 5 Juni 1832 
tot kapitein, 28 Augustus 1848 tot majoor, in 1S53 
gepensioneerd met den rang van luitenant-kolonel en 
overleed te Amsterdam 27 Februari 1856. Hij was 
ridder der Militaire Willemsorde en werd 20 October 


{:)  Zie; J. Li. RitTsT.\i',   IWipiiiboih van d,i: Nul. Add II, 
blz.  Ii5. 


— 40  — 

1S27  opgenomen  in  den  Nederlandschen adel (i). 

2. Constantinus Modestus van der Does, volgt 
onder XVII. 

3. Willem Karel van der Does, volgt onder 
XVIIbis. 

XVII. Constantinus Modestus van der Does, ge- 
boren te Sambeek 25 Augustus 179S, werd tweede lui- 
tenant der Infanterie, 21 Juli 182S eerste luitenant, 
7 December 1837 kapitein, 19 Februari 1852 majoor. 
Hij was rid<ler der orde van den Xederlandsclien 
Leeuw en versierd met het Zilveren Kruis en overleed 
te Genderingen 7 October 1878. 

Hij was te 's-Gravenhage 28 November 182 1 ge- 
huwd met Clara Catharina Scheurman n, geboren in 
17S7, overleden te Gorredijk 6 September 1S70, doch- 
ter van Hendrik en van Clara Catharina Schadebrodt. 

Uit hun huwelijk sproten vier kinderen : 

1. Hendrik Constant van der Does, geboren te 
's-Gravenhage 4 September 1S22, overleden te 's-Gra- 
venhage 10 Mei 1S27. 

2. Anna Hendrica Catharina van der Does, gebo- 
ren te 's-Gravenhage S Januari 1825, ongehuwd over- 
leden te Gorredijk 16 October 1867. 

3. Petrus Cornelis van der Does, volgt onder 
XVIII. 

4. Catharina Constantia van der Does, geboren te 
's-Gravenhage 13 April 1829, gehuwd eerst te Kam- 
pen 3 Augustus 1866 met \V. H. Hanzou, genees- 
heer te Gorredijk, geboren in 1S09, overleden te 
Gorredijk 7 Juni 1875, weduwnaar van J. S. van der 


fi)  Zie:  J.  B. RiETST.\r,  IVafmbock :m de.i X.-d.rl. Atl/!, 
blz. g3. 


Veen; daarna te Genderingen iS Juli 1S78 hertrouwd 
met Jan van Zanten, weduwnaar van C. Estor. 

XVIII Petrus Cornelis van der Does (i), geboren 
te 's-Gravenhage 9 Januari 1826, w.is ontvanger der 
directe belastingen te Genderingen (1867), Pekela 
(1885) en Roozendaal (18SS) en majoor der rustende 
Schutterij in Gelderland (187 1). 

Hij was 12 Mei 1863 te Roermond gehuwd met 
Maria Petronella Willemina Cornelia Scheltema, ge- 
boren te Samarang 3 Mei 1S34, dochter van Cor- 
nelis en van Catharina Margaretha Dibbitz (2). 

Uit dit huwelijli sproot een zoon, doodgeboren te 
Groningen 15 Juni 1865. 

XVIIbis. Willem Karel van der Does, zoon van 
Cornelis Hendrik Johannes en van Cornelia Anna 
Clara de Rivecourt, werd geboren te Boxmeer 14 
Maart 1806, 17 Februari 1S31 tweede luitenant der 
Infanterie, 4 September d. a. v. benoemd tot ridder 
der Militaire Willemsorde, op 12 Maart 1836 eervol 
ontslagen  en  overleed  te  Amsterdam  16  Februari 


l) Petrus Cornelis van der Doe.- komt in den Staats- Almn- 
nak voor  met het  i.>raedicaat  van  Jonkheer. 

Het is mij echter niet gebleken, dat hij of zijn vader is 
opgenomen in den adelstand. In den staat van dienst van 
C. M. van der Does wordt het praedicaat niet aangetroffen, 
en evenmin in de geboorteakte van P. C. van der Does In 
de advertentie van het overlijden van C. M. van der Does 
en in die van het overlijden van C. C. Scheurmann 
worden vader  en  zoon Jonkheer genoemd. 

(2) Zie; VoRSTERM.\N- v,\N Oven', 5Ai»!- «i lVaf,-iibo(k UI, 
blz. :22. 


—  42  — 

1S63, A. J. L. Pieterse als weduwe achterlatende (i). 

XV'bis. Floris van der Does, zoon van Cornelis 
en van \[aria Klisabeth Tonnard, was kapitein, huw- 
de Maria Bersingel en was daarbij vader van een 
zoon, die volgt onder XVI. 

XVI. Cornelis Caroliis Emanuel van der Does, 
geboren in 1769, was volgens eene familieaanteeke- 
ning aanvankelijk officier der marine, doch werd 
later pianofabrikant te Amsterdam, alwaar hij 2 
Augustus 1827 overleed. 

Hij was in 1S17 gehuwd met Johanna Maria Lamm, 
geboren in 1799, overleden te Amsterdam 7 Novem- 
ber 1839, die hertrouwde met X. N. JSIager. 

Uit haar huwelijk met C. C. E. van der Does, 
sproten vijf kinderen, waaronder: 

1. Carel van der Does, volgt onder XVII. 

2. Cornelis Ferdinand van der Does, volgt onder 
XVIIbis. 

XVII. Carel van der Does, geboren te Amsterdam 
in 1817, werd 2 April 1S49 hofpianist, was ridder der 
orde van den Nederlandschen Leeuw en van de Eiken- 
kroon, en overleed te 's-Gravenhage 30 Januari 1878.' 

Hij was 4 November 1840 te 's-Gravenhage gehuwd 
met Johanna Maria Jeekel, geboren te 's-Gravenhage 
29 Mei 1813, die na hem overleed, en dochter was 
van Johannes en van Johanna van Ettingen, en had 
daarbij de navolgende kinderen : 


(i) Ook W. K. van der Does wordt in de adverlentie, 
WEiarbij zijn overlijden wordt gemeld, Jonkliccr genoemd. In 
zijn staat van dienst komt dit praedioa t evenmin voor. 


— 43 — 

1. Cornelis Cirel Emanuel van der Does, geboren 
te 's-Gravenhage 24 Augustus 1841, overleed te Prin- 
senhage 9 October 1879. 

2. Floris Cornelis Hendricus van der Does, geboren 
te 's-Gravenhage 19 Januari 1846, sedert 14 Maart 
1880 concertmeester des Konings, ridder der orde 
van Jezus Christus van Portugal. 

3. Eduard Alexander van der Does, geboren te 
's-Gravenhage 8 December 1848, overleden te Sama- 
rang 26 October 1877. 

4. Cornélie Christine Emilie Sophie van der Does. 
geboren te 's-Gravenhage 13 November 1849, gehuwd 
te 's-Gravenhage 13 Februari 1885 met Jan Chris- 
tiaan van Geelen, officier der Infanterie van het 
Indische Leger, geboren te Padang 5 September 1852, 
zoon van Pieter en van Jacoba Carolina Beer (i). 

XVIIbis. Cornelis Ferdinand van der Does, zoon 
van Cornelis Carolus Emanuel en van Johanna Maria 
Lamm, geboren te Amsterdam 13 Juni 1820, was 
pianofabrikant te 's-Gravenhage, overleed aldaar 30 
Januari 1892. Hij huwde eerst te 's-Gravenhage 13 
Augustus 1840 met Maria Severijn, geboren te Utrecht 
in 18 16, dochter van Johannes en van Everdina 
Overman, die 3 December 1864 te 's-Gravenhage 
overleed; daarna te Parijs 21 September 1865 met 
Adelaide Constance Fleig, geboren te La Chapelle bij 
Parijs 19 Juni 1847, overleden te Loosduinen 9 Fe- 
bruari 18S8, dochter van Jean en van Adelaide Con- 
stance Cosson; en ten derden male te 's-Gravenhage 18 


(i) Zie:  Maandblad Nederl.  Liiiuv III,  hlz.  J4. 

4 


— 44 — 

A])ril 1889 met Emma Celestina Neetesonne, geboren 
te Ostende den 15 April 1850, dochter van Paulus 
en van Maria Isabella van Tongeren. 

Uit het tweede huwelijk sproten dertien kinderen, 
uit het derde één kind, allen behalve no. 13 te 
's-Gravenhage geboren : 

1. Marie Cornelis Ferdinand van der Does, geboren 
te 's-üravenhage 20 Juli 1866, thans sergeant bij 
het  4" Regiment Infanterie. 

2. Charles Henri F^manuel van der Does, geboren 
II  September 1S67. 

3. Johanna Maria Constance van der Does, geboren 
28 Mei 1869. 

4. Johan Francois Eduard van der Does, geboren 
10 September 1872. 

5. l.eopold Richard ^[aximiliaan van der Does, 
geboren 19 December 1874. 

6. Alphonse Louis Théodore van der Does, geboren 
21 Januari 1877. 

7. Gustave Guillaume Fréderic van der Does, ge- 
boren 20 Juni 187S. 

8. Eugénie Elisabeth Magtilda van der Does. ge- 
boren te 7 December  1879. 

9. Louise Carolina Emma van der Does. geboren 
14 Juli 1881. 

10. Blanche Alexandrine Emilie van der Does, ge- 
boren 7 April 1883. 

11. Alexander Willem Cornelis van der Does, ge- 
boren 4 Juli  18S4. 

12. Constant Adolphe Maurice van der Does, ge- 
boren 13 November 1885. 

13 Adriaan Bernard Christiaan van der Does, ge- 
boren 9 October 1887. 


— 45 — 

14- Amalia Cornelia Emma van der Does, geboren 
2 2 September  1S89. 

Xllter. Cornelis van der Does, zoon van Hendrik en 
van Cornelia Reynst, geboren te Gorinchem 22 Maart 
1654, luitenant-kolonel, commandant van het slot Loe- 
vestein, overleed aldaar 9 November 1722 en werd te 
Gorinchem begraven. 

Hij was 3 December 16S4 gehuwd met Barbara van 
Erkel, dochter van Cornelis, burgemeester van Hulst en 
van Anna van Steenberch en had daarbij zes kinderen : 

1. Anna Cornelia van der Does, geboren en over- 
leden in 1685. 

2. Cornelis van der Does, geboren in 1687, onge- 
huwd overleden. 

3. Anna  Wilhelmina  van  der  Does,  geboren in 

1688, overleden in 1699. 

4. Wilhelmina van der Does, geboren in November 

1689, gehuwd  II December 171 2 met Jan van der 
Does, bovenvermeld. 

5. Jan Hendrik van der Does, geboren en over- 
leden in 1691. 

6. Hendrik van der Does, volgt onder XIII. 

XIII. Hendrik van der Does, geboren 14 Novem- 
ber 1692, generaal-majoor, overleden te Vianen 10 
Augustus 1764, huwde tweemalen, eerst 11 Februari 
1 7 1 8 met Antoinette Margaretha Verschuuring, dochter 
van Willem, raad van Gorinchem, daarna 14 Februari 
1734 met Adriana Meuls, overleden 28 Januari 1788. 

Uit het eerste huwelijk sproten vijf kinderen: 
I. Cornelis van der Does, geboren  in 1720, over- 
leden in 1721. 


- 46- 

2. ^Villem van der Does, geboren in 1722, in Fe- 
bruari 1742 ongehuwd overleden als vaandrig. 

3. Barbara Wilhelmina van der Does, geboren in 
1724, echtgenoote van Johan Schutter. 

4. JNIargaretha Catharina van der Does, geboren 
en overleden in 1726. 

5. Margaretha Catharina van der Does, geboren 
26 Februari 1727, echtgenoote van Johan van Norden 
of van Noorden. 

IXbis. Willem van der Does, zoon van Simon en van 
Elisabeth Semsdr. van Breene, geboren te Harlingen 
6 September 1547, was pandheer van het huis te 
Chijs, hoofdschout te Amsterdam (1584 — 1620), lid 
ter Admiraliteit (1585), ontvanger-generaal van de 
convoyen en licenten (1586), en overleed te Am- 
sterdam 5 December 1624. 

Hij was iS Augustus 1571 te Amsterdam gehuwd 
met Maria Glimmer, geboren 25 Januari 1554, al- 
daar overleden 12 Januari 1634, dochter van Govert 
Jansz. en van Maria N. N. en had daarbij zestien kin- 
deren, allen te Amsterdam geboren: 

1. Lijsbeth van der Does, geboren 25 Juni 1572, 
te Amsterdam overleden 21 Maart 1652. 

2. Maria van der Does, geboren 13 November 1573, 
overleden te Lange Akkerschans 6 (16) November 
1642, gehuwd s September 1593 met Willem van 
Buren, raad en muntmeester van den graaf van Oost- 
Friesland, overleden te Aurich 8 (18) December 1624. 

3. Jacob van der Does, volgt onder X. 

4. Dieuwertje van der Does, geboren 2 Januari 
1577,  overleden  te Delfshaven 28 Mei  1616, huwde 


— 47 — 

Dirk Adriaansz. Leversteyn, overleden te Uelfshaven 
14 December 1620. 

5. Hendrik van der Does, geboren 20 November 
1579, ongehuwd overleden. 

6. Johan van der Does, geboren 7 November 15S1, 
overleden in 16 14. 

7. Adriaan van der Does, volgt onder Xbis. 
S. Simon van der Does, volgt onder Xter. 

9. Cornelia van der Does, geboren 25 Augustus 
15S7, overleden te Amsterdam 30 Juli 1593. 

10. Willem van der Does, geboren 10 Januari 
1589, eerst monnik te Keulen, later geneesheer, over- 
leden I (9) Februari 1639. Hij huwde eene dienst- 
maagd en had daarbij kinderen, allen jong overleden. 

11. Sem of Simon van der Does, geboren 19 Maart 
1591, ongehuwd overleden. 

12. Dirkje van der Does, geboren 5 Augustus 1594, 
overleden 3 November 1646, gehuwd 27 November 
1616 met Johan Buitel, overleden te Amsterdam 5 
Maart 1639, broeder van Marie Buitel, later te ver- 
melden. 

13. Govert van der Does, geboren 17 October 
159., overleden te Bayonne, aldaar gehuwd met 
Maria  de Renaut en kinderloos overleden. 

14—16. Drie kinderen jong overleden. 

X. Mr. Jacob van der Does, geboren te Amsterdam 
12 Augustus 1574, als student in de letteren te 
Leiden ingeschreven 18 Januari 1590, pandheer van 
het huis te Chijs, advokaat voor den Hove van Hol- 
land, raad en secretaris van Prins Frederik Hendrik, 
overleden te  Oranje  15  Augustus 1630. 

Hij huwde eerst te 's-Gravenhage 10 Januari 1606 


—  4S - 

met Suzanna de Laignier, die 20 Juni 16 12 overleed, 
dochter van Jan de Laignier, daarna te 's-Graven- 
hage in September 16 13 met Beatrix van Sypesteyn, 
dochter van Mr. Johan en van Catharina van Nyen- 
rode (i). Zij hertrouwde te 's-Gravenhage 28 Decem- 
ber 1631 met iSIr. Johan van Surendael, en overleed 
23 November 1663. 

Uit het eerste huwelijk sproten vijf, uit het tweede 
drie kinderen : 

1. Johanna van der Does, geboren te 's-Graven- 
hage 20 Februari  1607, overleden 24 Juni  1615. 

2. Dirk van der Does, volgt onder XI. 

3. Willem van der Does, geboren 11 April 1609, 
overleden 10 Juni d. a. v. 

4. Maria van der Does, geboren 2 Juni 1610, over- 
leden te Middelburg i December 166S, gehuwd te 
's-Gravenhage 17 December 1634 met Abraham lïoreel, 
geboren te Middelburg iS April 1605, raad en ge- 
neraal-meester van de munt, overleden te 's-Graven- 
hage 10 April 1664, zoon van Mr. Jacob Boreel, heer 
van Duinbeke en Westhoven, en van Maria Grimminck. 

5. Jan van der Does, geboren 27 September 161 1, 
overleden 20 December 1613. 

6  \\'illem van der Does, volgt onder Xlbis. 

7. Suzanna van der Does, huwt te 's-Gravenhage 26 
April 1638 Mr. Jacob Pyll, geboren te Dordrecht, sche- 
pen te Dordrecht, aldaar overleden 15 November 1652, 
zoon van Johan en van diens tweede vrouw Elisabeth 
Hallincg (2).  Zij hertrouwde in  1654 met Mr. Hen- 


(i) Zie: Kok, Vaderl. IVoordiiibo.k XXXV, blz. 282 en 283. 
(2)  Zie: Balen,  Besihiijving lait Dordricht, blz. 1202, 


49 


.drik van Nispen, baljuw en dijkgraaf van Woudiichem, 
zoon van Cornells en van Catharina Rijccen (i). 

8. Jacob van der Does, geboren omtrent 1620, 
schepen te 's-Hertogenbosch, aldaar overleden 5 Sep- 
tember 1652, in 1648 gehuwd met Charlotte van 
Kinschot, geboren 15 Februari 1627, overleden te 
Tiel 17 October 1676, dochter van Gaspar en van 
Catharina Sweerts, die later hertrouwde metFrancois 
Poppe (2). Hieruit twee dochters : Maria en Catha- 
rine van der Does. 

Xr. Dirk van der Does, geboren 6 Februari 160S, 
baljuw van Texel, overleed aldaar in Januari 1653, 
huwde 27 September 1633 Elizabeth van der Does, ge- 
boren 27 October 1607, overleden op Texel in Februari 
1647, dochter van Jan en van Elizabeth de Hoogh, boven 
vermeld.  Beide echtgenooten begraven op Texel (3). 

Uit hun huwelijk sproten vijf kinderen: 

1. Jacob van der Does, geboren 13 Juni 1634, 
ongehuwd in Indiê overleden. 

2. Maria van der Does, gedoopt 17 Augustus 
1635,  gehuwd : November i66i met Adriaan Vinck. 

3. Willem van der Does, volgt onder XII. 

4. Elisabeth van der Does. 

5. Johannes van der Does. 

XII. Willem van der Does, geboren omtrent 1636, 
huwde eerst in September 1663 met Elisabeth van 
Dongen, die 4 October 1670 overleed, daarna in De- 
cember 1681 met Margaretha Verlaar. 


(ij  Idem, blz. ii63. 

(2) Zie: Annuaire gênéalogiqui dis Pays-Bas i8j5, blz. 94, 95. 

{3} Zie: Algim. Nid. Fitmilliebhid IV, blz. 25o. 


Uit het eerste huwelijk sproten vier kinderen, uit 
het tweede één kind: 

1. Elisabeth van der Does. 

2. Anna van der Poes. 

3. Dirk van der Does, geboren  27 Augustus 1670. 

4. Cornelia van der Does, geboren 29 Augustus 
1670. 

5. Jacob van der Does. 

Xlbis. Mr. Willem van der Does, zoon van Jacob en 
van Beatrix van Sypesteyn, geboren te 's-Gravenhage 
omtrent 1617, als student te Leiden ingeschreven 21 
Februari 1634. was schepen en burgemeester van 
's-Gravenhage, overleed aldaar 9 December 166S en 
werd den 15 d. a v. in de Groote Kerk aldaar 
begraven. 

Hij was er den 16 November 1639, in de Groote 
Kerk gehuwd met \Vilhelmina van den Honert, dochter 
van  Rochus en van Margaretha Hallincg (i). 

Uit hun huwelijk sproten zeven kinileren: 

1. Mr. Jacob van der Does, volgt onder XII. 

2. Margaretha van der Does, geboren 14 Mei 1642, 
overleden 20 Feliruari 1721, in 1673 gehuwd met 
Nicasius Kien, geboren in 1644, kapitein in dienst 
der Vereenigde Nederlanden, gesneuveld in den slag 
bij St. Omer 11 April 1677, zoon van Nicolaas en 
van Catharina van den Honert (2). 

3. Mr. Rochus van der Does, geboren te 's-Gra- 
venhage 22 November 1643, als student in de rechten 


(i) Zie: B.\LEX, Beschrijving vaii Dordiecht, bk. 1 080 en 1 274 . 
(2)  Idem, blz. 1274. 


— si- 
te  Leiden  ingeschreven  lo Januari  1663, raadsheer 
in  het hof van Utrecht, en kinderloos overleden 20 
Juni  1707.  Hij huwde te Haarlem 18 Januari 1674 
Alexandrina Kriecks. 

4. Beatrix van der Does, gedoopt te 's-Gravenhage 
13 December 1644, aldaar gehuwd 18 Februari 1680 
met Pieter Pels, resident van den hertog van Holstein. 

5. Mr. Pieter van der Does, gedoopt te 's-Gravenhage 
26 Januari 1646, fiscaal-generaal van den raad van 
Brabant, huwde te Haarlem in Januari 1681 met 
Clara Johanna Kriecks, dochter van Justus en van Agnes 
de Milan Visconti, weduwe van Mr. Scipio Ormea, 
overleden te Utrecht 15 November 1693 en aldaar 
met hare 8 kwartieren in de St. Jacobskerkbegraven(i). 

Uit hun huwelijk sproten drie kinderen : 

a. Mr. Willem Pieter van der Does, geboren te 's-Gra- 
venhage in 1681, 6 Mei 1700 ingeschreven als stu- 
dent in de rechten te Leiden, en ongehuwd overleden. 

b. Rochus Matheus van der Does, domheer te 
Utrecht, ongehuwd overleden in  17 17. 

c. Alexandrina Blanche van der Does, gehuwd met 
Willem de Ridder, geboren i Juli 1686, overleden 
II Februari 1735, raad en schepen van Utrecht, 
kanunnik in het kapittel van St. Marie, zoon van 
Dirk en van Helena la Gouge (2). 

6. Catharina van der Does. 

7. Maria van der Does, ongehuwd overleden. 
XIL Mr.  Jacob van der Does, gedoopt te 's-Gra- 


(i)  Zie:  Alg.  Ned,-rl. FtmiUtbhd IX, biz. 189. 
f2)  Zie; J   B.  Rietstai',  Wapinbotk van icn Neiirl. Adel 
II,  blz. Ii3. 


'"ALOGICAL DEPARTMENT 

"H OF JESUS CHRIST OF 
'TER-DAY SAINTS 


— 52 — 

venhage in de Groote Kerk 5 Mei 1641, thesaurier- 
generaal der Vereenigde Nederlanden, schepen en 
raad te 's-Gra venhage, overleden aldaar 18 November, 
en 23 November 16S0 (i) in de Groote Kerk be- 
graven; huwde twee malen. 

Eerst huwde hij aldaar in de Groote Kerk 16 
November 1667 met Hester Pieterson, er geboren 13 
Januari 1649, en aldaar overleden 15 April 1675, 
dochter van Anthonie en van Catharina Coenen (2); 
daarna hertrouwde hij (ondertrouwd 27 November 
1678) met Sara Popta, dochter van Michiel en van 
Catharina Hinlopen. 

Uit het tweede huwelijk sproot: 

1. Een, den 25 September 1679 in de Groote Kerk 
te 's-Gravenhage bijgezet kind, en 

2. Jacoba Catharina van der Does, geboren te Am- 
sterdam 23 en gedoopt 25 Februari 16S1, overleden 
te Amsterdam 2S Mei 1703, den 21 Juni 1702 ge- 
huwd met Mr. Willem Hendrik van Marselis, geboren 
te Haarlem in Februari 1674. klerk ter secretarie van 
de Admiraliteit te Amsterdam, overleden 2 September 
1757, zoon van Jan en van Cornelia van Thilt. 

Xbis. Adriaan van der Does, zoon van Willem en 
van Maria Glimmer, geboren te Amsterdam 7 No- 
vember 1581, overleed te Alkmaar 31 October 1647, 
en was gehuwd met Margaretha Klinkhamer, die 2 
November 1624 overleed. 

(11 Den 23 November ifiSu wcirJeii ■. i3 pouse voor hem 
geluijdt". 

(2) Zie: Miumdblud Nidirl. Liiun IV, blz.  36. 


— 53 — 

Uit hun huwelijk sproten vijf kinderen: 

1. Johan van der Does, volgt onder XI. 

2. Dirk van der Do^, ongehuwd overleden. 

3. Willem van der Does, jong overleden. 

4. Willem van der Does, volgt onder Xlbis. 

5. Maria van der Does, geboren 30 November 1619, 
overleden te Amsterdam in September 1707, in 1642 
gehuwd met Jan Pot, overleden in Juni 17 14. 

XI. Johan van der Does, geboren 30 April 1609, 
overleden 5 Januari 1659; huwde eerst 26 Juli 1639 
met Maria de Raat, overleden 7 October 1657, daarna 
met Lea te Hofstede Jansdr., overleden te Weesp 4 
Maart 1687. 

Uit hun huwelijk sproten zes kinderen: 

1. Willem van der Does, jong overleden. 

2. Een zoon, ongedoopt overleden. 

3. Catharina van der Does, geboren 26 Januari 
1644, begraven te Amsterdam 7 Februari 17 15, huwde 
eerst 24 November 1665 Jacob Noelmans, overleden 
te St. Oedenrode 19 Augustus 1671, hertrouwde 26 
December  1672 met Otto Brooks (i). 

4. Hendrik van der Does, geboren 24 October 
1646, huwde 5 October 1669 Geertruij Hackius, zij 
werden de ouders van : 

a. Pieter van der Does, jong overleden. 

b. Maria van der Does, geboren 17 October 1672, 


;^i) Catharina van der Does, maakt 5 December 1672 
te Amsterdam eene boedelbeschrijving, als weduwe van 
Jacob Noelmans, (in originali voorhanden in het Gmtalogisch 
en Heraldisch A rchief) waarin melding wordt gemaakt van Juf- 
frouw Lea te Hofstede weduwe van Jan van der Does. 


54 


huwde 3 December 1696 Albert Louwe, schepen 
van Purmerend. 

(,-. Geertruij van der Does, geboren 16 Augustus 
1678, huwde 14 November 1700 Albert Bant. 

d. een kind, ongedoopt overleden. 

5. Willem van der Does. 

6. Margriet van der Does. 

Xlbis. Willem van der Does, zoon van Adriaan 
en van Margaretha Klinkhamer, geboren in 1617, over- 
leden te Amsterdam 14 December 16S0, huwde 28 
Februari 1647 met Hillegonda Kleur, geboren 7 De- 
cember 1623, overleden te Amsterdam i Mei 1703 
en wier moeder Gijsberts heette (i). 

Zij hadden zeven kinderen, allen geboren te Am- 
sterdam : 

1. Margaretha van der Does, geboren 7 Januari 
i6.(8,  huwde  13 November 1672 Hubertus Pollius. 

2. Petronella van der Does, geboren 20 November 

1649, overleden te Amsterdam 20 Januari 1650. 

3. Willem  van  der  Does, geboren 21 December 

1650, overleden te Amsterdam 3 Januari 1655. 

4. Simon van der Does, geboren 22 Februari 1653, 
kapitein der burgerij te Amsterdam, aldaar ongehuwd 
overleden 22 September 1706. 

5. Willem van der Does, volgt onder XII. 

6. Petronella van der Does, geboren 4 November 
1658, overleden te Amsterdam 2 Juni  1682. 

7. Anthonij van der Does, geboren 30 September 
1661,  onderkoopman der Oost-Indische Compagnie, 


i) Zie: Algim. N alcrlanisih Fmniliebltut 1, No. 1 13, blz. 1 1. 


— 55 — 

verongelukt  bij  de Kaap de Goede Hoop in  1700. 

8. Adrianus van der Does, geboren 22 Mei 1664, 
overleden 23 November 1708. 

XII. Willem van der Does, geboren te Amsterdam 
17 November 1655, regent van het Uuiszittenhuis 
(1693 — 1705), van het Aalmoezeniershuis (1705 — 
17 12), commissaris over den 8'" penning (1708), 
kerkmeester van de Kleine Kapel (1712 — 1729), te 
Amsterdam overleden 14 October 1729. 

Hij huwde aldaar 17 April 1685 met Anna van 
Dinter, geboren 2 Juni 1665, overleden 14 Juli 1735, 
dochter van Jan Suyskens van Dinter en van Anna 
Maria Verhaick, en had daarbij zeven kinderen, allen 
te Amsterdam geboren : 

t  eene dochter, doodgeboren 25 April  1687. 

2. Anna Maria van der Does, geboren 13 Juni 
16SS,  overleden  te Amsterdam 25 December 169 1. 

3. Helena van der Does, geboren 5 September 
16S9, overleden te Amsterdam 11  November d. a. v. 

4. Willem van -der Does, geboren 6 Mei 1692, 
kerkmeester der Noorderkerk te Amsterdam, aldaar 
overleden 26 Juli 1720. 

5. Anna Maria van der Does, geboren te Amster- 
dam 9 October 1694, aldaar overleden 28 December 
1767, eerst aldaar gehuwd 21 Februari 171 7 met 
Jan Wolters, geboren in 1692, vendumeester te Am- 
sterdam, zoon van Stephanus ea van Aletta Maria 
Trip  (i),  overleden  8  Januari  17 19, daarna  op 7 


(1) Hunne dochter Anna Wolters, huwde met Jan Clift'ord. 
Zie hare 16 kwartieren: Algent. Nidtrlaiidsch. FiimiUiblad I, 
No.  II 3, blz. II. 


- 56- 

April 1720 te Amsterdam gehuwd met Mr. Albert 
Schuyt, schepsn te Amsterdam, geboren aldaar 13 
Maart 1675, er overleden 18 Augustus 1752 (i), 
zoon van Albert en van Maria Nieuwgaerd, weduw- 
naar van Elisabeth Wolters. 

6. Simon van der Does, geboren 11 Mei 1699, 
overleden te Amsterdam  16 Augustus d. a. v. 

7. Hillegonda van der Does, geboren 12 December 
1701, huwde te Amsterdam 22 Maart 1729 Mr. Louis 
Trip de Marez, heer van Nieucoop, geboren te Utrecht 
26 September 1710, overleden 3 Oclober 1773, zoon 
van Johan de Marez, en van Elisabeth van Loon (2). 

Xter. Simon van der Does, zoon van ^V^illem en 
Maria Glimmer, geboren te Amsterdam 30 Juni (9 
Juli N.S.) 1584, raad (1618), houtvester (1619), en 
schepen (1621) van Arasterdam, aldaar overleden 21 
September 1652. 

Hij huwde te Amsterdam 13 October 1605 Maria 
Buitel, overleden 28 Januari 1662, weduwe van Hans 
Marcijs, en had daarbij twee kinderen : 


(i^ Hunne dochter Wilhelraina Hillegonda Schuyt, huw- 
de met Mr. Joachim Rendorp van Marquette. Zie: Algemttn 
Ntderlandsch FamiUiblad I, No. 77, biz. 10. 

(21 Voor de samenstelling dezer genealogie, is gebruik 
gemaakt van een door Mr. Louis Trip de Marez vervaar- 
digd afschrift eener genealogie, in 166S opgemaakt door 
den Gorinchemschen drost en burgemeester Mr. Hendrik 
van der Does, en in 170S vervolgd door Adrianus van der 
Does, behuwdoom van genoemden heer Trip de Marez, 
welk afschrift zich bevindt in het archief der familie de 
Marez Oyens te Amsterdam. 


— 57 — 

I.  Willem van der Does, volgt onder XI. 

2 Jan van der Does, geboren 5 Juni 16 15, over- 
leden te Middelburg 10 Mei 1636. 

XI. Willem van der Does, geboren te Amsterdam 
6 Maart 1608, aldaar gehuwd 9 October 1646 met 
Catharina van der Geest, geboren 13 September 160S, 
dochter van Hendrik Salomonsz. 

Uit dit huwelijk twee kinderen : 

1. Salomon van der Does, geboren 14 April 1648, 
overleden 12 April 1649. 

2. Maria van der Does, geboren 30 Maart 1649, 
overleden te Amsterdam 10 Januari 1667, op 9 No- 
vember 1666 gehuwd met JacobdeGraeff, geboreniB 
Juni 1642, schepen van Amsterdam, heer van Ilpen- 
dam, overleden 21 Januari 1Ó90, zoon van Cornelis 
de Graeff, heer van Zuid-Polsbroek, Purmerland en 
llpendam en van diens tweede vrouw Catharina 
Hooft (i). 

IXter. IJsbrand van der Does, zoon van Simon en 
van Elisabeth Semsdochter van Breene, geboren te 
's-Gravenhage 11 October 1552, was controleur- 
generaal der Artillerie, sneuvelde 24 Juni 1605 bij 
Watervliet en werd te 's-Gravenhage begraven. 

Hij huwde eerst 6 Maart 1582 met Willemina van 
Egraond van Meerestein Fransdr., overleden te 's-Gra- 
venhage  5  Januari  1590, daarna 19 Mei 1592 met 


(i) Zie: VoRSTER.\i.\N van Oye.v, Stjm- en Wapmbotk I, 
blz. 327 en J. A. Aleerdixgk Thvm en A. A.Vor.ster.m.^n 
v.\x Oi-EX, Hil geslacht Hooft. blz. 12. 


- ss - 

lohaniia de Kempenaar, dochter van Daniel, overle- 
den te Leiden 20 September  1624 (i). 

Uit het eerste huwelijk sproten vier, uit het tweede 
zeven kinderen: 

1. Elisabeth van der Does, geboren te Utrecht 
I  October 1583, aldaar overleden 6 Januari d. a. v. 

2. Frans van der Does, geboren te Utrecht 4 Sep- 
tember  1584,  overleden  aldaar 4 Augustus d. a. v. 

3. Elisabeth van der Does, geboren 11 Maart 1586, 
overleden te 's-Gravenhage 28 iMaart 1633, echtgenoote 
van Antony de Laignier van ^Vapensteyn, overleden 
28 October 1629. 

4. Simon van der Does, geboren te 's-Gravenhage 29 
December 15S9, aldaar overleden 8 Januari d. a. v. 

5. Maria van der Does, geboren te 's-Gravenhage 27 
October 1593, echtgenoote van Prof. Arnout Vinnius, 
of Vinne, overleden i  Februari  1657. 

6. Wilhelmina van der Does, geboren te 's-Gra- 
venhage II Mei 1595, echtgenoote van Cornelis 
de Keizer, opperkoopman der Oost-Indische Com- 
pagnie. 

7. Licentia (Luitje) van der Does, geboren te 's-Gra- 
venhage II Februari  159S. 

8. Daniel van der Doss, geboren 19 I^ecember 
1599, in Italië overleden. 

9. Simon van der Does, volgt onder X. 

10. Dirk van der Does, geboren 9 Februari 1603, 
kinderloos overleden, en 


(2) Niet vermeld in de genealogie de Kempenaar, Voor- 
komende in VoRSTERMAN VAN Oven's Shvii- in Wapitiboeh 
II,  blz. 147. 


— 59 - 

II. een zoon, geboren 9 September 1604, overleden 
te 's-Gravenhage 13 December d. a. v. 

X. Simon van der Does, geboren 22 Juli 1602, was 
kapitein, overleed te Heusden en was 6 iNIei 1631 
gehuwd met Catharina de la Foreest, dochter van 
Claude Georges en van Beatrix de N)-sa, overleden te 
Heusden, die hem vier kinderen schonk : 

1. Beatrix van der Does, geboren te Heusden 7 Fe- 
bruari 1632, echtgenoote van N. Lindworm, luitenant 
te pnard, te Heusden overleden. 

2. Claude Georges van der Does, geboren te Heus- 
den 25 Augustus 1634, overleden 3 September d. a. v. 

3. Claude Georges van der Does, geboren te Heus- 
den 5 October 1636, ongehuwd overleden. 

4. IJsbrand van der Does, geboren te Heusden 11 
Februari 1644, luitenant, bij Maria Margaretha van 
Alendorp, dochter van Johan Frederik en van Cor- 
nelia de Regieren van Hemert, vader van twee kinderen: 

a. Beatrix van der Does, en 

l>. Jacoba van der Does, gehuwd met Louis de 
Lamberty. 

IXquat. Mr. Jacob van der Does, zoon van Simon 
en Maria de Milde, geboren te 's-Gravenhage om- 
trent 1565, ingeschreven als student te Leiden 31 
Mei 1582, was secretaris van Amsterdam, en in 15S6 
gehuwd met Maria van Soutelande. 

Hieruit een zoon : 

I. Simon van der Does, die volgt. 

X. Simon van der Does, secretaris der Assurantie- 
kamer te Amsterdam, overleden te Utrecht 19 .\u- 
gustus  1648, huwde te Amsterdam Beatrix Anselnio 

5 


n 


— 60 — 

Anthoniesdr., geboren te Haarlem 30 October 1594, 
en was daarbij vader van vijf kinderen : 

1. Anthony van der Does, jong overleden. 

2. Jacob van der Does, volgt onder XI. 

3. Maria van der Does, jong overleden. 

4. IJsbrand van der Does, jong overleden. 

5. Elisabeth van der Does, jong overleden. 

XI. Jacob van der Does, geboren te Amsterdam 4 
Maart 1623, overleden 17 November 1673, beroemd 
schilder, secretaris van Sloten, Sloterdijk, Houtrijk en 
Polanen. Hij huwde eerst te Haarlem in Maart 1650 
met Margaretha Eoorfers of Boortens Dirksdochter, 
overleden te 's-Gravenhage in 1661, daarna te 's-Gra- 
venhage met Johanna Van Geesdorp, Gideonsdoch- 
ter  (i). 

Uit het eerste huwelijk sproten zeven, uit het tweede 
vier kinderen : 

1. Maria van der Does, jong overleden. 

2. Beatrix van der Does, jong overleden. 

3. Simon van der Does, geboren te Amsterdam in 
1653, schilder, vestigde zich te 's-Gravenhage, waar 
hij in 1689 eene schoone, maar zeer verkwistende en 
heerschzuchtige vrouw huwde, die hem, na haren dood, 
in berooide omstandigheden achterliet. Later vertrok 
hij naar Antwerpen, alwaar hij in  17 17 overleed (2). 


(i) Zie over hem; Kobcs en de Rivecoirt, [iwgi\iphisck 
HiiiidivoortUnboLh . 

(2) Idem. Is hij wellicht de Simon van der Does, ge- 
huwd met Clara Bellechiére, wier kinderen Beatri.'i en 
Jacob 01-1 2S September 1692 en 16J11I1 1695 in de Hoog- 
duitsche kerk te  's-Gravenhage gedoopt werden ? 


— 6i — 

4. Diederik van der Does, jong overleden. 

5. Diederik van der Does, jong overleden. 

6. Geertruy van der Does, jong overleden. 

7. Jacob van der Does, geboren te Arasterdam in 
1654, beoefende eveneens de schilderkunst, vertrok 
later in het gevolg van den gezant van Heemskerck 
naar Parijs, en overleed aldaar in 1699 of 1701 (iV 

8. Gedets (Gideon) van der Does, overleden 30 
jaren oud. 

9. 10 en II.   Drie kinderen, jong overleden. 

Illbis. Hugo van der Does, zoon van Dirk en de- 
mentia van Zandhorst (2), huwde omtrent 1345 Saeyt 
van der Leede en had bij haar twee zoons (3). 

1. Dirk van der Does, die volgt onder IV. 

2. Maurin van der Does, gehuwd met Cunegonde 
van der Coulster Jansdr., en daarbij vader van een zoon 
Jan,  die  overleed  zonder  kinderen te hebben ver- 


(i) Zie; v.^N der A.\, Diographisch WoorJeiiboek, en KoBus 
en  IJE Ri\'ECOURT,  Biogr. Banilü'ooniciiboik. 

(2) Blijkens mededeeling van ]hr. A. A. A. M. van der 
Does deWillebois, zoude %'olgenseenemanuscnptgenealogie, 
vervaardigd docr Jhr. Mr P. j . ridder van der Does de Bj-e, 
deze Hugo van der Does geen zoon zijn geweest van Dirk, 
maar van diens broeder Costijn (later onder Ilbis te ver- 
melden), zoude zijne echtgenoote eene dochter zijn geweest 
van Floris van Alkemade en is het de echtgenoote van hun 
zoon Dirk, die tot het geslacht Saeijt van der Leede zoude 
hebben behoord, genaamd; Lisabette Henri.\ Heren Dircks- 
zoons dochter, zooals zij voorkomt in een lijftochtsbrief, be- 
in het Rijksarchief. 

(3) Zie over dit geslacht: Alg. Nul. Familiibliul I, Xo. 
28, blz. 3 en vlg. 


—  62  — 

wekt bij zijne echtgenoote Judith van Hoorn Dirksdr. 

IV. Dirk van der Does, ridder, huwde Elisabeth 
(Henrica) van Heenvliet Hendriksdr., en had bij haar 
vier kinderen : 

1. Hendrik van der Does, volgt onder V. 

2. Arend of Aarnout van der Does, deken van St. 
Pancras te Leiden, aldaar overleden 13 Mei 1427. 

3. Aleid van der Does, echtgenoote van Dirk van 
Zijll, schildknaap, sterft op St. Martinusdag 1362, 
zoon van Gerrit van Zyll de Jonge, en van Heil- 
wich van der Does (i). 

4. Wouter van der Does, woonde te Leiderdorp. 

V. Hendrik van der Does, ridder, huwde Magteld, 
dochter van Isaak Frankzn. van Vlaardingen, overleden 
in  1426, ouders van acht kinderen (2) : 

1. Dirk van der Does, volgt onder VL 

2. Jan van der Does, geestelijke, in 148 1 door de 
monniken tot abt van Egniond verkozen, maar de 
keuze door het Hof van Holland niet goedgekeurd. 

3. Elisabeth van der Does, overleden in 1474, ge- 
huwd eerst met Pieter van Rijswijk, overleden in 
1426, daarna met Arend Heerman van Oegstgeest. 

4. Jenne van der Does, overleden in 1485, echt- 
genoote van Philips Nachtegaal den Ouden. 

-  5 . Frank van der Does, burgemeester ( 1 45 1 ) en vroon- 
meester (1454) te Leiden, huwde eene Friesche vrouw, 


(i) Volgens »Het Stam- en Wapenboek van den Heer 
Gerrit v.\n Zijl. Hollants ridder 1 3o8 ', in iS55 in het 
bezit van Mr. K. J. F. C. Kneppelliout van Stcrkenburg. 

(2) Volgens de manuscript genealogie van Jhr. van der 
Does de Bye, huwde eene zijner dochters met Hendrik 
Costijnsz. van der Doos, later te vermelden. 


- 63 - 

en was daarbij vader van negen dochters, waaronder (i) : 

a. Jenne van der Does, gehuwd met Adriaan Mar- 
tinusz. van der Mije. 

l>. Catharina van der Does, echtgenoote van Philips 
Nachtegaal den Jongen, overleed in  1509. 

c. Magteld, echtgenoote van Willem van der Does, 
bovenvermeld. 

if—^ vier dochters, geestelijken. 

6. Catharina van der Does. 

7. Clementia van der Does. 

8. N. van der Does, kruisheer of commandeur bin- 
nen Schoonhoven. 

VI. Dirk van der Does, overleden in 1461, was 
tweemalen gehuwd. Eerst trouwde hij met Machteld 
van Outshoorn Hendriksdr., overleden in 1439, daarna 
hertrouwde hij met Elisabeth van Mathenesse, dochter 
van Adriaan en van Aleid van Spangen, die in 1469 
overleed. 

Uit het eerste huwelijk sproten zes, uit het tweede 
eveneens zes kinderen : 

1. Willem van der Does, volgt onder MI. 

2. Machteld van der Does, overleden in 1507 
kinderloos, huwde met Adriaan van Poelgeest, bur- 
gemeester van Leiden, zoon van Jan en van Marga- 
retha van Swieten. 

3. Jacob van der Does, volgt onder Vllbis. 

(:i Volgens voormelde genealogie had deze Frank Hen- 
drikz eene dochter, gehuwd met Willem Sijbrandz Storm. 
Zie: HtraUiehe Bibliotkiek 1873, blz. I23, alwaar die dochter 
Machteld wordt genoemd, alsmede de bestrijding van dit 
artikel in het Alg. Nederl. Familieblad II,  blz.  261. 


— 64 — 

4- Machtelii van der Does (de jonge), geboren in 
1436, overleden in 1529, begraven te Schoonhoven, 
echtgenoote van Mr. Dirk van Swieten Willemsz., 
raad in het hof van  Holland. 

5. Agatha van der Does, echtgenoote van Simon 
Frederikzn. van Swieten, eerst drost van Gorinchem, 
daarna baljuw van Voorne. 

6. Hendrik vau der Does, jong overleden. 

7. Catharina van der Does, geestelijke te Konings- 
veld. 

8. Lijsbeth van der Does, idem te Loosduinen. 

9. Adriaan van der Does, volgt onder Vllter. 

10. Alijt van der Does, geestelijke in Leeuwenhorst, 
overleed jong. 

11. Clara van der Does. 

12. Margriet van der Does. 

VIL AVillem van der Does, overleden na 1462, 
had bij Henrika van Poelgeest, dochter van Jan en 
van Margaretha van Swieten, drie dochters : 

i. Adriana van der Does, geboren in 145 1, over- 
leden in 1555, gehuwd in 14S0 met Jan van Lock- 
horst, heer van Lockhorst, Butenbeek en Sliedrecht, 
overleden te Utrecht in 1535, zoon van Gerard en 
van Catharina van Rijswijck van Degstgeest. 

2. Hendrika van der Does, echtgenoote van Jacob 
Heerman van Oegstgeest. 

3. Margaretha van der Does, echtgenoote eerst 
van Willem Stoop Janszoon, daarna van Mr. Clement, 
geneesheer te Amsterdam. 

Vllbis. Jacob van der Does, zoon van Dirk en 
van Machteld van Outshoorn, ridder, overleden vóór 


- 65 - 

149O1  huwde  Alida  van  Zyll  Florisdochter (i), en 
had daarbij vijf kinderen: 

1. Dirk van der Does, jong overleden. 

2. Hendrik van der Does, volgt VIII. 

3. Margaretha van der Does, priorin te Konings- 
veld (2). 

4. Eene dochter, in 1492 non te Leeuwenhorst. 

5. Machteld van der Does, gehuwd eerst met Jacob 
van Dorp, in 1524 nog in leven, zoon van Cornelis 
en van Klisabeth van Almonde, en weduwnaar van 
Elisabeth van Alphen (3), daarna met Gerrit van Hoog- 
woude, heer van Blokland, zoon van Antonie en van 
Sophia van Poelgeest, weduwnaar van Balig van der 
Bouckhorst, overleden in  1526. 

VIII. Hendrik van der Does, ridder, schout van 
Leiden (1518), overleden 12 April 1523, huwde twee 
malen. 

Eerst trouwde hij met Adriana van Boschhuyzen, 
dochter van Jacob en van Aleid Heerman, daarna met 
Catharina de Vriese, die 8 Augustus 1554 overleed. 

Uit het eerste huwelijk één kind, en uit het tweede 
huwelijk drie kinderen : 

1. Jacob van der Does, volgt onder IX. 

2. Dirk  (4)  van der Does, gesneuveld tijdens het 


(i) Zie: Kok, Vaderl. Woordenboek. XXXV, blz. 264 en 
Algim. Niitrl. Famüiebhd, Geslacht van Zyl van Zylhof 
VIII, blz.  175. 

(2) Haar grafschrift is vermeld, Alg. Ned. FainüiebUjd I, 
No.  i38, blz.  5. 

'3) Zie: Kok,  Vader}.  Woordtnboih XII,  blz.  648. 

(4)  Door Lulscius IV,  blz.  164,  Pieter genoemd. 


— 66 — 

beleg van Haarlem in 1573, gehuwd met de dochter 
van Zeger van Alveringen van Hofwegen, en daarbij 
vader van Anna- van der Does, echtgenoote van 
Hendrik de Vos, raad van den Prins van Oranje. 

3. Alida van der Does, echtgenoote van Adriaan 
van Haemstede, zoon van Witte (Francois), heer van 
Moermont, baljuw van Duiveland, en van Maria van 
Kruiningen (i). 

4. Catharina van der Does, echtgenoote van Gerard 
van Roon Pieterszoon, baljuw van Putten. 

IX. Jacob van der Does, raad van Prins Willem I, 
tijdens het tweede beleg van Leiden medebevelhebber 
aldaar en in 1577 te Rhoon overleden, is twee malen 
gehuwd geweest. 

Eerst trouwde liij met Lijsbeth van Renesse van 
Moermont, overleden in 1541, dochter van Johan 
van Renesse en van Odilia van Briencn, en weduwe 
van Vincent van Wulven (2), waarbij eene dochter 
Elisabeth, die jong overleed, daarna met Clara van 
Adrichem, dochter van Pieter en van Aleid Ramp, 
die in 1567 overleed. 

Uit het tweede huwelijk sproten elf kinderen: 

I. Adriana van der Does, geboren in 1548, over- 
leden 7 October 161 7, was in 1584 gehuwd met 
Cornelis van der Mijle, ambachtsheer van de Mijle, 
Dubbeldam,   St.  Anthonyspolder,  Bleskensgraaf en 


fi) Alida van der Does en Adriaan van Haemstede, 
waren de oud-uver-grootouders van Elisabeth van Haem- 
stede gehuwd met Francois de Ravallet, deze de bct-oud- 
over-grootouders  van  de echtgenoote van schrijver dezes, 

(2) Zie: Ferwerda, Adellijk en aan^iienlijk wapenboek, 
deel  H. 


-67 - 

Kijfhoek, kastelein, schout en baljuw van Gouda, over- 
leden te Leiden in 1605, begraven in de Pieterskerk 
aldaar, zoon van Arent en van Cornelia van Alblas (i) 
en weduwnaar van Catharina Hoppers Jochemsdr. 

2. Catharina van der Does, ongehuwd overleden 
in  1JS4. 

3. Petronella van der Does, ongehuwd overleden. 

4. Hendrik van der Does, in 1573 overleden, 21 
jaren oud. 

5. Jacob van der Does, jong overleden. 

5. Maria van der Does, overleden te Noordwijk 4 
Augustus 1587, als echtgenoote van Loef van Lands- 
croon, baljuw van 's-Gravenhage, zoon van Adriaan 
en van Brigitta van Jutphaas (2). 

7. Arent of Aernout van der Does, geboren in 1553, 
in  1574 gesneuveld. 

8. Anthonis van der Does, jong overleden. 

9. Philips van der Does, geboren in 1564, ge- 
sneuveld voor Neusz in 1586. 

10. Willem van der Does, eveneens gesneuveld, oud 
2 1 jaar. 

11. Pieter van der Does, geboren in 1562, heer van 
Warmond, Rijnsaterwoude enz., baljuw en dijkgraaf 
van Rijnland (1587), schout van Leiden (1588), lui- 
tenant-admiraal van Holland (23 December 1588), 
meester-generaal der Artillerie (22 Juni 1595), over- 
leden  te  St.  Thomas 24 October 1599 (3), huwde 


(1) Zie:  B.vLEN,  Bi-schrijviDg Vtiii Dordrecht, blz. 924. 

(2) Zie:  Maandbhid Ncdal. L/fiiu^ I, blz.  3o. 

i3j Zie over  hem  een uitvoerig artikel in het Wonrdeni 
boek van Luïscius IV, blz. 167. 


— 68 — 

in 1586 met Philippota van Wassenaar, vrouwe van 
Warmond, geboren in 1556, dochter van Jacob 
van Wassenaer van Duivenvoorde en van Heurica 
van Egmond, en was daarbij vader van eene 
dochter Henrika van der Does, vrouwe van der Does, 
geboren in September 15S9, op 17 Januari 1610 te 
's-Gravenhage gehuwd met Adriaan van Mathenesse, 
heer van Riviere en Opmeer, geboren in 1564, over- 
leden in October 1621, heemraad van Schieland, zoon 
van Jan en van Florentina van Kuilenburg, vrouwe 
van Opmeer (2) en weduwnaar van Odilia van Aeswijn. 

Vllter. Adriaan van der Does, zoon van Dirk en 
van Klizabeth van Mathenesse, was rentmeester der abdij 
van Rijnsburg (1481) en overleed 25 Februari 1502. 

Hij huwde eerst met Elisabeth van Cats, weduwe 
van Floris van Cralingen, dochter van Jacob en van 
Margaretha Oem van Wijngaarden, die in 1477 over- 
leed, daarna met Geertruid van Roemerswaal, over- 
leden in 15 13, dochter van Jan en van Margaretha 
van Egmond. 

Uit het eerste huwelijk sproten twee, uit het 
tweede elt kinderen : 

I. Elisabeth van der Does, gehuwd eerst met 
Johan Ruigrok van de Werve, daarna met Willem 
van Roemerswaal, baljuw van Rotterdam. 


Hoewel tot den jongeren tak bchoorende, voerde hij hot 
wapen van den oudsten tak van het geslacht van der Does : 
in rood negen gouden ruiten. 

(2) Zie Algemeen Nederl, Familitbhul I, X' gg. blz. 2 en 
No.  112,  bh. 6. 


- 69 - 

2. Dirk van der Does, volgt onder MII. 

3. Jan van der Does, in 1529 te Mechelen onge- 
huwd overleden en begraven in de St. Romboulskerk. 

4. Adriaan van der Does, thesaurier van de abdij 
Leeuwenhorst, op 9 Februari 1563 eveneens onge- 
huwd o\-erleden. 

5. Hendrik van der Does, trouwt X. van Verneburg, 

6. Hugo van der Does, trouwt N.N. 

7. Philips van der Does, ongehuwd overleden m 
den oorlog in Bourgondie. 

8. Margaretha van der Does, staatdame van de 
Hertogin-V/eduwe van Bourgondie, overleden 26 De- 
cember 1573 als echtgenoote van Gillis de Ruelin, 
heer van Eth, Rombies en Brie in Henegouwen (i). 

9. Aleid van der Does, geestelijke in het St. Cecilia- 
klooster te Leiden. 

10. Cornelis van der Does, geestelijke te Rijnsburg. 
ir. f:iisabeth van Does, geestelijke te Rijnsburg. 

12. Elisabeth van der Does de jonge, geestelijke 
te Koningsveld. 

13. Jeune van der Does, abdis van Leeuwenhorst 
overleden in  1574. 

VIII. Dirk van der Does, ridder, heer van Kat- 
tendijke, Stavenisse en Noordwijk, dijkgraaf en baljuw 
van Rijnland, huwde omtrent 1500 Josina van Zuylen, 
vrouwe  van Noordwijk, dochter van \\'erner en van 


(i) Zij ligt — volgens medcdeeling van Maurin graaf 
Xahuys — begraven te Eth bij Quesnoy met de navolgende 
8 kwartieren; van der Does, van Roemerswaal, van Mathe- 
nesse, van Egmond, van Vlaardingen. de Gavre, van 
Spangen en van Zevenbergen. 


-  70 — 

Henrica van den liouchorst, vrouwe van NoorcUvijk, 
die hem acht kinderen schonk. 

Zijne i6 kwartieren waren: van der Does, van Cats, 
van Mathenesse, Oem van Wijngaarden, van Vlaar- 
dingen, van Heenvliet, van Spangen, van Alkemade, 
van Heenvliet, van Maelstede, van der Horst, van 
Slingelandt. NN., van Borselen, van Amstel en van 
Kroonenburg. 

1. Johan van der Does, volgt onder IX. 

2. Elisabeth van der Does, echtgenoote van Nico- 
laas van Borselen Jacobsz. 

3. Werner van der Does, heer van Kattendijke 
rentmeester van Leeuwenhorst, gehuwd niet Elisabeth 
Dever van Mijnden, dochter van Joost en van Aleid 
van Mathenesse, en in  1565 kinderloos overleden. 

4. Floris van der Does. 

5. Job van der Does, baljuw van St. Maartensdijk. 

6. Christoftel van der Does. 

7. Anthonie van der Does, jong in den oorlog 
overleden. 

8. Adriaan van der Does bij Digna Gout vader 
van een zoon Adriaan van der Does, dijkgraaf en 
baljuw van Delfland en Schieland, gehuwd niet 
zijne nicht Maria van Borselen, dochter zijner tante 
Elisabeth, en daarbij vader van: 

a. Maria van der Does, echtgenoote van Jan van 
Gelmen, hofmeester van Willem Lumey graaf van 
der Marck (i). 

b. Josina van der Does, non te Leeuwenhorst. 

c. Digna van der Does, getrouwd met NN. 


(i)  Zie:  MaainlbltiU Nfii.'il. Luuk VI, bh. 3.; 


IX. Johan van der Does, ridder, heer van Noord- 
wijk, overleed in 1550, huwde eerst met Willemina 
van Beijeren van Schagen, dochter van Gerard en 
van ^^argaretha van Nijeveld, weduwe i" van Oornelis 
van Borselen, 2" van Gerrit van Roemerswaal, 3'' van 
Gerard van Nijeveld (i), daarna met Anna van 
Nijenrode, dochter van Frans en van Johanna van 
Zuylen van de Haer, die in hetzelfde jaar als haar 
echtgenoot overleed. 

Uit het tweede huwelijk sproot één zoon, die volgt: 

X. Jan van der Does, geboren 5 December 1545, 
heer van Noordwijk en Kattendijke, dijkgraaf van 
Rijnland, gouverneur van Leiden, curator der Leid- 
sche Hoogeschool. registermeester van Holland, en 
lid van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland, 
veelal bekend onder den naam van Janus Dousa, over- 
leed te 's-Gravenhage aan de pest 12 October 1604 (2). 

Hij was in 1564 op het huis de Haer (nabij Utrecht) 
gehuwd met lüisabeth van Ziiylen van de Haer, 
dochter van Dirk en van Josina van Drakenburg, 
en had bij haar acht kinderen : 

1. Jan van der Does, geboren 16 Januari 1571, 
gouverneur van Prins Frederik Hendrik, overleed 
ongehuwd 21  December  1596 (3\ 

2. Anna van der Does, geboren in 1572, op 28 Mei 
Mei  1600  gehuwd  met Casj^er van Eeuwsum, heer 


(i)  Zie:  Luiscius  II,  blz.  349. 

(2)  Zie: Algemem Nedirl. Fnmiliihlad V,  blz.  i58,  noot. 
Zie  over  hem een levensbericht  in  het Woordenboek 
van Luïscius  IV, blz.  i65 en 166. 
(3.)  Idem. 


— 72 — 

van Nienoord, drost van Coevordec, overleden in 1639, 
zoon van Wigb:ld en van Geertruid van \Vijlich (i). 

3. George van der Does, geboren in 1574, in 1599 
oj) zee ongeliuwd overleden. 

4. Steven van der Does, volgt onder XI. 

5. Frans van der Does, geboren te Leiden 5 Mei 1577, 
kanunnik  te Utrecht, na 1606 ongehuwd overleden. 

6. Werner van der Does, tweeling niet den voor- 
gaanden, in  1605 op zee ongehuwd overleden. 

7. Jenne van der Does, geboren in 15S0, in 1601 
overleden. 

8. Dirk van der Does, geboren 25 Februari 1580, 
heer van Berkenstein (6 Juni 1606}, schepen der stad 
Utrecht, lid der ridderschap van T'trecht (16 Februari 
1642), overleden 7 Juni 1663 (2), huwde 25 Februari 
161 2 met (ieertruid van Reede, dochter van Gerrit 
van Reede van Saesveld, heer van Nederhorst, en van 
Machteld van Diest, die 10 Februari  16S4 overleed. 

Hij was daarbij vader van drie kinderen : 
a. Johan van der Does, jong overleden. 
/'.  Maria  van  der  Does,  echtgenoote  van Johan 
Frederik  van  den  Eede,  lid  der ridderschap  van 
Utrecht, op 2 October 1 704 kinderloos overleden (3). 


.   (i) Zie: Alg. Ntderl. FamiUMad V, blz. i5S. 

(2) Hij voerde, hoewel behoorende tot den jongeren 
tak der heeren van Noordwijk, het wapen v.an den oude- 
ren tak;  in rood negen youden ruiten. 

Zie;  Luïscivs  IV,  blz.  166. 

(3) Deze opgave is volgens Luïscius. 

Volgens andere opgaven, huwde Maria van der Does 
Gerhard de Raet, zoon van Johan en van Elisabeth van 
Schoonhoven. 


— 73 — 

c. Anna van der Does, overluid te Utrecht 29 
April 1636, 

De 1 6 kwartieren dezer kinderen waren : van der 
Does, van Reede, van Zuylen van de Haer, van Diest, 
van Nyenrode. van Nyenrode, van Drakenburg, van 
Vehlen, van Zmden van Noordwijk, van Goer, \-an 
Assendelft, van Brandenburg, van Ziiylen, van Renesse, 
van Renesse en van Solnis. 

XI. Steven van der Does, heer van Noordwijk, 
raad in het Hof van Holland, geboren in 1576. over- 
leed in 1622, huwde met Anna van Eeuwsum, zuster 
van zijn schoonbroeder Gaspar, die 2 Augustus 161 7 
te Utrecht overleed. 

Zij hadden vier kinderen : 

1. Josina van der Does, overleden in 1620, als 
echtgenoote van Gornelis van Watervliet, heer van 
Ellewoutsdijk. 

2. Johan van der Does, jong overleden. 

3. Dirk van der Does, kapitein, gehuwd te Bergen 
op Zoom 28 April 1640 niet Barbara Duyck, 
dochter v.tu Adriaan en van diens eerste vrouw 
Barbara de Heyne gezegd Parasys Lancelotsdr., 
weduwe van Willem de ^'riese en kinderloos over- 
leden (i). 

4. Wigbold van der Does, volgt onder XII. 

XII. Wigbold van der Does, heer van Noordwijk, 
kolonel van een regiment te voet, generaal der artil- 
lerie,  gouverneur  van  Sluis  en lid der ridderschap 


(i) Zie: Genealogie Duyck in het Waordmioik van HooG- 
STR.\TEN- III, blz. 223, eninBALE.v, BcschrijiingvaiiDonincht, 
blz.  io5i. 


— 74 — 

van Holland (1642), was gehuwd met Anna van den 
Kerckhove, dochter van Jan Polyander, heer van 
Heenvliet, houtvester van Holland. 

Zijne 16 kwartieren waren: van der Does, van 
Eeuwsum, van Zuvlen van de Haer, van Wylich, van 
Nyenrode, van Asinga. van Drakenburg, van Pal- 
landt, van Zuvlen van Xoordwijk, JManninga, van 
Assendelft. van Bylandt. van Zuylen. NN,. van Re- 
nesse en van der Horst. 

ril hun huwelijk sproten zeven kinderen : 

1. Anna van der Does, huwde 2S December 1666 
met Philips de Zoete de Laeke, heer van Villers, 
geboren 29 januari 1636, overleden 21 Maart 1689, 
geco>nmitteerd in den raad van state, zoon van Alexan- 
der en van Adriana van Aerssen. Zij o\-erIeed 4 
Augustus 1700. 

2. Elisabeth van der Does, jong overleden. 

3. Steven van der Does, volgt onder XIII. 

4. Johan van der Does, ritmeester. 

5. Josina van der Does, geboren 9 September 164S, 
gehuwd (ondertrouwd te 's-Gravenhage 15 April) 166S 
met Willem baron van Wassenaer, heer van Ruiven, 
Starrenburg, enz., president der ridderschap van Hol- 
land en hoogheemraad van Rijnland, gecommitteerde 
raad, curator der hoogeschool te Leiden, hoogheemraad 
van Schieland, grootzegelbewaarder en stadhouder van 
de leenen van Holland, gezant naar Frankrijk, gedoopt 
te 's-Gravenhage 6 Juni 1649, overleden 6 Augustus 
1723, zoon van Pieter en van Anna van Cats (i). 


(i) Zie; W. J. baron i>'.\i:lai.vg v.^n Giesse.vburg, Wa- 
penboek d<r ridders van de Didtsehe orde, blz.  2g. 


A 


1 


— 75 — 

6. en 7. Willem en Elisabeth Willemina van dei- 
Does, jong overleden. 

XIII. Steven van der Does, heer van Noordwijk, 
Oftem, enz. gehuwd te 's-Gravenhage (ondertrouwd 2 
Juni 1675) (i) met Louise Taillefer de Moriac, dochter 
van Louis Grimault en van Petronella van Olden- 
barnevelt. 

Zij hadden twee kinderen : 

1. Wigbold van der Does, volgt onder XIV. 

2. Jan van der Does, jong overleden. 

XIV. Wigbold van der Does, heer van Noordwijk, 
Ofifem, Langeveld, enz., luitenant-houtvester van Hol- 
land en West-Friesland, baljuw en dijkgraaf van 
Rijnland (1669), lid der ridderschap van Holland 
(1702) en der Staten-Generaal, overleed 24 April 
1725, oud 49 jaar, en was gehuwd met Maria Hen- 
riette van Reede, dochter van Frederik, heer van 
Schonauwen en de Lier, en van Clara Elisabeth van 
der Mij Ie. 

Uit hun huwelijk sproten: 

1. Steven van der Does, volgt onder XV. 

2. Adriana Petronella van der Does, gehuwd met 
(ondertrouwd te 's-Gravenhage 31 December 1724) 
Willem Adriaan graaf van Nassau, vrijheer van Bergen, 
heer van Zeist, Driebergen, Blikkenburg en Cortgene, 
geboren 13 Februari 1706, overleden 21 October 1759, 
zoon van graaf Lodewijk Adriaan en van Cornelia 
Studler van Zurck, vrouwe van Bergen (2). 


(i) Zie Algcmaii Ntderl.  FamiUebhid I, No 101,  blz. 2. 
(2)  Volgens  anderen  zoude zij eene Susanna van Tey- 
lingen geweest zijn. 

6 


- 76 - 

3- Frederik van der Does, heer van Alblas, als 
cornet ongehuwd overleden. 

XV. Steven van der Does, heer van Noordwijk, 
Langeveld, de Lier en St. Antoniepolder, lid der rid- 
derschap van Holland, van het collegie ter admira- 
liteit te Amsterdam, hoogheemraad van Schieland 
en baljuw van Hulst en Hulster- .\mbacht, werd ge- 
boren 27 Mei 1701 en overleed te Noordwijk 10 
October 1732. 

Zijne ü kwartieren waren: van der Does, van Reede, 
Taillefer de Moriac, van der Mij Ie, van den Kerck- 
hove, van Eede, van Oldenbarneveldt en van Wasse- 
naer- Duivenvoorde. 

Hij was gehuwd (ondertrouwd te 's-Gravenhage 
24 December 17^4) met Theodora Odilia Dovs, ge- 
boren 8 November 1707, overleden in 1774, dochter 
van Willem Maurits en van Catharina barones van 
Friesheim (i). 

Zij hadden vier kinderen: 

1. Wigbold Jan Theodoor van der Does, volgt 
onder XVI. 

2. Wilhelmina Henriette van der Does, geboren 2 r 
Januari 1729, overleden in iSii, echtgenoote van 
Charles August baron von Wulcknitz, generaal-majoor 
der Cavalerie, overleden in  17S0. 


(i) Theodora Odilia Doys, wed. van der Does, vrouwe 
van Noordwijk, woonde in 1742 te 's-Gravenhage in het 
Noordcinde-oostzijde, had een jaarl. inkomen van f 12000, 
bewoonde een huis van f 800 huurwaarde, had een buiten- 
plaats, hield een koets met 2 paarden en 7 dienstboden. 
Zie: Alg. Ntd. Familieblad I, Xo 62, blz. 5. 


— 77 — 

3- Frederika Louise van der Does, geboren 21 
Februari 1731, huwde 13 Juni 1754 Otto Frederik 
des H. R. Rijksgraaf van Lynden, heer van Neder- 
Hemert en de Voorst, beschreven in de ridderschap 
van Gelderland en Gedeputeerde Staat, burggraaf, 
richter en dijkgraaf van Nijmegen, geboren in 1716, 
overleden op de Burcht te Nijmegen 21 Mei 1788, 
zoon van Adriaan en van Stephania Anna Amarantha 
von Vittinghof. 

4. Mr. Gerlach Jan Doys van der Does, heer van 
Langeveld, en na het overlijden zijns broeders ook 
heer van Noordwijk en Oftem, was raad in het hof 
van Holland, president der rekenkamer, hoogheem- 
raad van Delfland en beschreven in de ridderschap 
van Holland. Hij was geboren 13 JuH 1732, als 
student te Leiden ingeschreven 18 September 1744, 
overleed te 's-Gravenhage 27 Juli 18 10, en was ge- 
huwd 20 Juni 1758 met Herbertina van der Heim, 
geboren 13 Juli 1732, overleden te 's-Gravenhage 9 
April 1798, dochter van Antonie en van Catharina 
van der Waeijcn. Hare 16 kwartieren waren: van 
der Waeijen, Heinsius, de Witt, Manrique de Lara, 
NN., Dedel, van Beaumont, de Vos, NN., van Bleijs- 
wijck, Stockmans, van der Chijs, NN., van Outheusden 
en de Jonge. Daar hij geene kinderen naliet, was 
hij de laatste mannelijke afstammeling uit den jonge- 
ren tak. 

Hij liet in de kerk te Noordwijk een marmeren 
gedenkteeken plaatsen ter eere van zijn voorzaat Janus 
Dousa. 

XVI. Wigbold Jan Theodoor van der Does, heer 
van Noordwijk, Oftem en I.angeveld, beschreven in de 


ridderschap van Holland, president van den raad van 
State, luitenant-houtvester van Holland en West-Fries- 
land, kastelein, drost en dijkgraaf van Heusden, bal- 
juw en schout van 's-Gravenhage, baljuw en dijkgraaf 
van Rijnland, hoofd-ingeland van Delfland, bewind- 
hebber der O. I. Compagnie, curator der Leidsche Hoo- 
geschool, rentmeester-generaal van de abdij van Rijns- 
burg, enz., werd geboren 20 Juli 1726, overleed te 
's-üravenhage 21 Maart 1787 en werd te Noordwijk 
begraven met de navolgende 8 kwartieren: van der 
Does, Doys, van Reede, van Friesheim, Taillefer de 
Moriac, van Lintelo, van der Mijle en Hesselt van 
Dinther. 

Hij was gehuwd te 's-Gravenhage 30 October 1751 
met Wilhelmina Margaretha van \\'assenaar van Dui- 
venvoorde, geboren in 1723, overleden 6 Maart 1791, 
dochter van Carel Lodewijk en van Maria Louise de 
Villattes. Hare 8 kwartieren waren: van Wassenaar, 
de Villattes, van Lier, von Kronemann, van Scherpen- 
zeel, Regnon de Chaligny, van Reijgersberch en Barner 
tot Bulow. 

Uit hun huwelijk sproten twee dochters: 
I. Theodora Odilia Carolina Ludovica van der 
Does, vrijvrouwe van Noordwijk, geboren te 's-Gra- 
venhage 12 April 1758, overleden te 's-Hertogen- 
bosch 3 Mei 1793, 28 April 1782 te 's-Gravenhage 
gehuwd met Leopold graaf van Limburg Stirum, 
luitenant-generaal der infanterie, gouverneur van 
's-Gravenhage, ridder-grootkruis der Militaire Wil- 
lemsorde, enz. enz. geboren te Hoogeveen 12 Maart 
1758, overleden te 's-Gravenhage 25 Juni 1840, zoon 
van  Albert  Dominicus  en  van  Elisabeth  Gratiana 


- 79 — 

Saijer  (i).  Hij  hertrouwde 24 November iSoi  met 
Maria Jacoba van StjTum. 

2. Johanna Jacoba Herbertina Mauritia van der 
Does, geboren te 's-Gravenhage 7 October 1763; 
overleden te Rijssel 22 Januari 1S15, gehuwd te 
Scheveningen 10 Maart 1782 met Timon Cornelis graaf 
van Heeidt tot Eversberg, opperhofmaarschalk van 
Koning Willem I, geboren te Kampen 22 Januari 1761, 
overleden te 's-Gravenhage 28 Januari 1844, zoon 
van Johau Adriaan en van Cornelia Charlotte Boeij (2). 

Ilbis. Costijn I van der Does, zoon van Maurin 
(of Hendrik) van der Does bovenvermeld, wordt 
vermeld in den brief van 1319. Hij maakte zijn 
testament des Dinsdags „na dertijne daghe" 1342, 
waarin hij de gift, door zijn vader aan de kerk te 
Leijderdorp gegeven, bevestigde. Van hem zijn vier 
kinderen bekend (3): 

1. Hendrik van der Does, vermeld als broeder 
van den onder 2 en 4 te vermelden Gerrit en Hugo 
van der Does. 

Hij liet, blijkens eene schepenbrief van de stad 
Leiden van 1409, eene dochter na, die Machteld heette. 

2. Gerrit van der Does, volgt onder III. 


(i) Zie; Algcm. Nidcrl. Familieblad I, No. 19, blz. 2. 
Zie: Jaarboth van den Nedtrl. Add 18SS, blz.  147,  148 

(2) De leden van dezen, den jongsten tak van het geslacht 
van der Does, voerden het wapen van den oudsten tak: in 
ro )il negen gouden ruiten. 

(3) Zie: J. B. Rietst.\1', Wapinboth lai: den Nei. Adell, 
blz.  <)2. 


n 


— 80 — 

3. Elisabeth van der Does, overleden Lambertus- 
dag van 13S1, als echtgenoote van Daniel Uterwaerde, 
30 schellingen 's jaars vermaakt hebbende aan de 
St. Pancraskerk te Leiden. 

4. Hugo van der Does, had een heerenhuis te 
Leiderdorp, gelegen aan den Rijn, en door den 
Auercamp afgescheiden van het leengoed zijns broe- 
ders Gerrit, in leen van het huis van Polanen. Na 
de nederlaag van Keizerin Margaretha, werd hij öp 
Vrijdag na Kerstdaa; van 135 1 door hertog Willem 
als onmiddellijk leenman aangenomen (i). 

lU. Gerrit van der Does Costijnsz. hield een 
heerenhuis in leen van den heer van Brederode, 
doch werd, gelijk met zijn broeder, onmiddellijk leen- 
man van Hertog Willem, en had tevens een achter- 
leen onder Leiderdorp, tusschen de groote en de 
kleine Broekmade aan de Does gelegen, als leen 
van den huize den Binkhorst. 

Uit zijn huwelijk met „Juffrouw Ida" liad hij twee 
zoons : 

1. Costijn II van der Does,  volgt onder IV. 

2. Maurijn van der Does, heemraad van Leiderdorp. 
IV. Costijn II van der Does, was blijkens een keur 

op St. Victorsdag van  1403 heemraad van Rijnland, 
overleed in  143S, en was gehuwd met Lijsbeth, doch- 

(i) Deze Hugo, zoude volgens de manuscript genealogie 
v.vN DER Does de Bye gehuwd zijn geweest met eene 
dochter van Floris van Alkemade, en daarbij vader van den 
bovenvermelden Dirk fgehuwd met Elisabeth Hendriksdr.), 
van Maurin fgehuwd met Cunegonde van Coulster) en van 
een zoon Jan van der Does. 


— 8i — 

ter  van  Willem  van  Egmond, waarbij hij vijf kin- 
deren had (i): 

1. Dirk van  der Does, volgt onder V. 

2. Costijn III van der Does, volgt onder Vbis. 

3. Eene dochter, non te Leeuwenhorst, overleden 
in  1466. 

4. Hendrik van der Does, volgt onder Vter. 

5. Gerrit van der Does. 

V. Dirk Costijnsz. van der Does, wordt vermeld 
in 1440. Zijne woning werd tijdens zijn leven weder 
leenroerig aan het huis van Brederode, zoodat hij 
ophoudt onmiddellijk leenman van den Hollandschen 
graaf te zijn. Hij was gehuwd met Jacoba van der 
Mije Jansdr., en voerde het volle wapen, met een 
draak als helmteeken. 

Uit hun huwelijk waren hvee zoons : 

1. Costijn IV van der Does. 

2. Willem van der Does (2). 

(i) Volgens het handschrift van uek Does ue Bye, had 
deze Coslijn II, zoon van Gerrit, en kleinzoon van Costijn 
I, twee zoons Costijn III en Gerrit, en was Costijn III de 
vader van de vijf kinderen hier, — ook in overeenstemming 
met de opgave van Rietstap, Wapmboek I, blz. 92, — als 
kinderen van Costijn II vermeld. 

Costijn II en III van het handschrift v.\n der Does de 
BvE zullen een en denzelfden persoon zijn. 

(2) Deze Willem van der Does, wordt door den heer 
RiETST.^p, en in het handschrift van der Does de Bye, de 
grootvader genoemd van Reijer van der Does, rekenmeester 
van Holland (overl. 1597) en van diens broeder Simon van 
der Does, den Haagschen burgemeester (overl. 1567), boven 
vermeld, als zoons van Frank van der Does en van Dieuwer 


—  82  — 

Vbis. Costijn III van der Does, zoon van Costijn 
II en van Lijsbeth van Egmoncl, huwde Aleid Wil- 
lerosdr. van der Goude, blijkens leenbrief van 21 Mei 
141 1, en overleed in 143S. 

Hieruit sproot een zoon : 

VI. Dirk van der Does, genaamd van der Goude, 
overleden in 1464, gehuwd met Oede Lodewijksdr. 
van Montfoort. 

Uit hun huwelijk sproten vier zoons ■. 

1. Willem van der Does van der Goude, volgt 
onder VII. 

2. Costijn van der Does van der Goude. 

3. Jan van der Does van der Goude. 

4. Lodewijk van der Does van der Goude, priester. 
VIL Willem van der Does van der Goude, overleed 

vóór 1477, huwde met Helwig van Brederode, na- 
tuurlijke dochter van Gijsbrecht van Brederode, bis- 
schop van Utrecht, en liet daarbij een zoon Gijsbrecht 
na, bij zijn's vaders overlijden minderjarig, de laatst 
bekende afstammeling uit dezen tak. 

Vter. HeniUik van der Does, zoon van Costijn II 
en van Lijsbeth van Egmond, huwde eene dochter 
van Hendrik LJirksz. van der Does en van Magteld 
van Vlaardingen boven vermeld. 

Uit dit huwelijk sproten twee zoons-. 

I. Dirk van der Does, die met lambel en moorenkop 
zegelde. 


van Evcrsdijk, als kleinzoons van Willem van der Does, en 
Machteld van der Does, en als achterkleinkinderen van 
IJsbrand van der Does en van Mechteld van Ruyven. 


- 83 
2. Willem van der Does. 


Behalve de boven beschreven familie van der Does, 
bestond er nog een tweede geslacht van dien naam, 
voerende tot wapen : Een gouden gekroonde leeuw 
mei dubbelen staart in een rood schild. 

Daartoe heblien behoord onderstaande personen : 
I. Johan van der Does, schout te Voorburg, leefde 
in  1351, en huwde met Juffer Christina van Voorburg. 
Zij hadden drie kinderen: 

1. Simon de Lange van der Does, leefde in 1376. 

2. Philips van der Does, die volgt onder II. 

3. Dirk van der Does, schout te Voorburg, 1363- 
1366, heeft twee zoons: 

A. Dirk van der Does, in 1440, baljuw van Zuid- 
Holland, 

B. Arend van der Does, trouwt met Juffer Adriana 
NN. waaruit : 

a. Maria of Margaretha van der Does overleden, 
in 1493, trouwt met Mr. Jacob Croesinck, raad en 
eerste rekenmeester van Holland, tot wapen voerende: 
in blauw drie zilveren kroesen. 

IL Philips van der Does, gemeld ; 361, schout van 
Voorburg, trouwt Juffer van Vlaardingen. Wapen : 
in blauw een kliintnende zilveren hasewi?idhond. 

Zij wonnen : 

1. Gerrit van der Does. 

2. Simon van der Does, die volgt III. 

III. Simon van der Does, „successeur van het huis 
,,Leeuwestein in Voorburg met de landen daartoe 
,, gehorende, 19 morgen landts binnen Soeterwoude 
,,en  Tedingerbroek,  dewelcke  hij nu bij ander aen 


84 


„sijn soone ten hmvelicke gegeven heeft en voer den 
„heer van Wassenaer opgedragen volgens de acte 
„daerv(an) synde a° 1413." Zijne vrouw was Juffer 
Maria van de Weteringe. 

(Zij voerde: in blauw eeti zilveren ster mei acht 
punten). 

Uit hun huwelijk: 

1. Lijsbeth van der Does. 

2. Philips van der Does, ilie volgt IV. 

IV. Philips van der Does, heer van Heerjansdara, 
„waeronder begrepen sijn alle de tienden aldaer met 
„de gilte der parochiekerken en der vicarie, daerin 
„met de visscherien de ruijchten buten de Does- 
„damme en Swijndrecht, met de visschery en de 
„slviysen in de Wael, de naecoop van den lande en 
„der renten gelegen voor de sluysen en d'eene helft 
„van den ambachte van Linden met allen sijn aan- 
„slag." Hij huwde met Juffer Arendina van Roosendaal, 
(voerende: in zilver een zwart aihtspak'\graa),oviAs,\.t 
dochter van ridder Jan, vrouwe der voorgezegde goede- 
ren. Hij was kamerling van vrouwe Jacoba van Beijeren. 

Zij wonnen : 

1. Joffer van der Does. 

2. Bartholomeus van der Does, die volgt V. 

V. Bartholomeus van der Does, overleden te Dord- 
recht in 1484, trouwde in eerste huwelijk Juffer Ida 
van Muylwijck, dochter van Jan en van Cornelia 
Samenkoper (i). Hij was heer van Ridderkerk, Beren- 
drecht, Heer-Jansdam en Zwijndrecht en in dienst 
bij Keizer Maximiliaan, die hem ridder sloeg. 


(i)  Zie B.\LEN,  Beschrijyiiig lan Dordrtchl, hlz.  1117. 


-85 - 

Uit het eerste hiuvelijk twee kinderen, uit het 
tweede ook: 

1. Ida van der Does, trouwde met Johan Boom, 
Boem of Boern, kamerling van hertog Karel, waaruit 
Margaretha Boom, die met Herbert Cuijls huwde. 

2. f:iisabeth van der Does, overleden in 1487, huwt 
Tieleman Oem van Wijngaarden, schepen te Dordrecht 
in 1459, iïoon van Jacob en van Lutgera de Jon?e. 
overleden- in 1503 (i). 

3  Philips van der Does, volgt onder \l. 
4.  Bartholomeus  van der Does, priester te Dord- 
recht, anno  1532. 

VI. Philips van der Does, Bartholomeusz., heer van 
lleerjansdam (1484), overleed in 15 17, was gehuwd 
met Elisabeth van Akerlaken en had daarbij : 

1. Joos van der Does, volgt onder VII. 

2. Bartholomeus van der Does. 

3. Philijis van der Does. 

4. Catharina van der Does. 

5. Elisabeth van der Does. 

_ Een  dezer  dochters  liuwde  Floris van  Tol Flo- 
riszoon. 

VII. Joos van der Does, heer van Heerjansdam, 
huwde  Anna van der Schoiz, en waren ouders van: 

1. Phihp van der Does. 

2. Johan van  der Does (2). 

3. Cornelis van der Does. 


(i) Zie Balen-, Beschrijving van Dordrcckt, blz. 11 75 en 11 76. 

(2) Van dezen Johnn van der Does, moet een Engelsch 
geslacht van dien naam afstammen. Zie Kok: Vaderl 
Woordenboek XII,  blz   412. 


4- ^\":llem van  der Does. 
5.  Anna van der Does. 


Behalve de bovenvermelden, zijn nog een nantal 
personen, die den naam van der Does voerden, voor- 
gekomen, wier plaats in de bovenstaande genealogie 
niet was aan te wijzen. 

Aangezien de naam van der Does, in alle rangen 
der maatschappij voorkomt, zelfs onder de geringste 
standen, wordt het niet waarschijnlijk geacht, dat alle 
volgenden tot een der boven beschreven geslachten 
hebben behoord. 

Beatrix vaii der Does, overleden in 1504, huwde 
Govert Adriaansz. van Beaumont. 

(Balen,  Beschrijving van Dordrecht, biz. 929.) 

Agnes van der Does, huwde Frederik van den 
Heuvel tot Beichlingen. 

Hillegonda van der Does, overleden 23 Mei 1545, 
te 's-Hertogenbosch gehuwd met Herman Prouninck 
gezegd van Deventer, overleden 16 September 1550. 
(BOON'ZAJER en Merkes, Aanteekeningeii bttrekkeiijk 
hel slot Loevesiein, blz. 84). 

Cornelia van der Does Vranckensdr., wed. Cornelis 
van Haeften, koopt een huis enz. van Mr. Melis van 
Haeften (Schepentransportbricf van 's-Gravenhagc 13 
Juli 1566). 

Jan Claesz van der Does, van Hillegersberg, huwde 


- 87 - 

te Delft 3 Maart 1584 Maritgen Pieters, wed. Pieter 
Stein van Duinkerken {Ai^fiii. Nederl. Familieblad 
I, N° 141, blz. 4.) 

Cornelis van der Does Jacobz, geboren te Leider- 
dorp, huwde V' Aefje Dirksdr., 2" te Leiden 9 Mei 
1604 Grietje van Voorhout Phiiipsdr. 

Dirk van der Does, apotheker, huwde 1614 Bar- 
bara van Wouw, geboren 14 April 15S0 overleden 
14 Juni 1656, dochter van den Haagschen burgemees- 
ter Jacob en van Maria Surendael. 

Hieruit twee kinderen: 

1. Mr. Gerard van der Does, geboren 5 Februari 
16 16, na 1666 kinderloos overleden. 

2. Mr. Jacob van der Does, geboren in 16 18, in- 
geschreven als student te Leiden 4 Mei 1634, burge- 
meester van 's-Gravenhage, commies van de Rekenkamer 
van Holland, later e.xtra-ordinaris rekenmeester van 
Holland begraven 24 Juli 1676 in de Grootekerkte 
's-Gravenhage, huwde Maria van der Haer, geboren 
3 September 1622, dochter van Jan en van Maria 
van Kinschot (i). Zij hadden zes kinderen: 

a. Maria van der Does. 


(l) Zie: VoRSTERMAN v.\N OvE.\', Stam- m Waptiibotk I, blr. 
355, waar Jacob van der Does, — vermoedelijk ten onrech- 
te — heer van Xoordvvijk wordt genoemd. 

Waarschijnlijk is hij de schrijver van; « 's-Graven-Hage, 
met de voornaamste plaetsen van vermaeckelijkheden" 's-Gra- 
venhage 166S, en zoude naar hem de Jacob van der Does- 
straat aldaar zijn genoemd. 


n 


— 88 — 

b. Mr. Theodorus van der Does, geboren te 's-Gra- 
venhage in 1652, als student ingeschreven te Leiden 
?5 Februari  1672. 

c. Johan van der Does. 

d. Gerard van der Does. 

e. Gerard van der Does. 

/. Mr. Gerard van der Does, allen ongehuwd over- 
leden. 

Catharina van der Does Jacobsdr., gedoopt te 's-Gra- 
venhage 25 April 162 1, wellicht dochter van Jacob 
en Beatrix van Sypesteyn, onder X bovenvermeld. 

Dirk van der Does, klerk ter financic-n van Hol- 
land, ondertrouwd 21 December 1633 met Anna 
Hoft'man. 

Johan van der Does, huwde 26 Augustus 1685 
met Hendrina van Velsen, weduwe van Jan Bloys van 
Treslong, Commandeur der Duitsche orde, gedoopt te 
's-Gravenhage 4 Februari  1637, overleden in  16S3. 

Dirk Hendriks;;, van der Does en Johanna de 
Renialme, ouders van Johannes en Dirk van der Does, 
gedoopt te Leiden 8 December 1686 en 28 Decem- 
ber 1687, deze laatste 15 October 1709 als student 
te Leiden ingeschreven. 

Jan van der Does, huwde te Rotterdam S Septem- 
ber 1691 Neeltje Jans Hodenpijl. 

Willem  van  der Does, geboren te Gouda, huwde 


-89- 
te Rotterdam 6 Juni i 734 met Catharina van Suerland. 

Willem van der Does, geboren in 1734, overleden 
te Leiden 17 Februari 1800, gehuwd met Cornelia 
Rijshouwer, geboren in 1732, overleden te Leiden 
23 Juni 1807. 

Barbara van der Does, huwde Jan Gerbrand Cavel- 
lier van Adrichem, geboren omtrent 1750, zoon van 
Jan en van Johanna Maria van Adrichem van Dorp, 
weduwnaar van Cornelia Constantia van Sasse. 

Cornelis van der Does, schipper te Mijdrecht, 
geboren in 174S, overleden te [Mijdrecht 13 Maart 
1796, gehuwd met Femnietje Benekamp, geboren in 
Juli 1753, overleden te Mijdrecht 19 Januari 1810, 
had daarbij 5 kinderen, waaronder eene dochter ge- 
huwd met Hendrik van Wieringen, en een zoon Jacob. 

Deze Jacob van der Does, geboren te Mijdrecht 
7 Juni 1791, was burgemeester van ^Vihlis en Oud- 
huizen, overleed te Rotterdam 8 December 1864, 
huwde te Mijdrecht in 18 13 met Cornelia van Eij ber- 
gen, geboren te Aarlanderveen in 1 796, overleden te 
Wilnis 30 Juli 1849, dochter van Jan en van Klaasje 
Vente. 

Uit hun huwelijk werden i8 kinderen geboren, 
waarvan 6 nog in leven. Onder de reeds overledenen 
behooren Pieter Gerbrand van der Does, geboren te 
Wilnis II November 1839 en Cornelis van der Does, 
geboren aldaar 3 Februari 1841 (Opgaven van den 
burgelijken stand te Wilnis). 


— 90 — 

Dirk van der Does en Susanna Margeretha Moo- 
lenaar, ouders van Adriana Cornelia van der Does, ge- 
boren te Delft 8 April 1759, overleden te Maas- 
sluis 27 September 1809, aldaar gehuwd 3 Juli 1791 
met Jan van der Leeuw, weduwnaar van Cornelia 
van Broekhuisen. 

(Opgave van den burgerlijken stand te Maassluis). 

Hendrik van der Does en Harmina..., waren ouders 
van Alljerdina van der Does, geboren te Epe 8 Mei 
1766, overleden te Harderwijk 27 Juli i833,echtge- 
noote van Jan Plantius. 

(Opgave van den burgerlijken stand te Harderwijk 
en Al.i^emeen Nederl. Familieblad I, N" 63. blz. 31. 

Tynus Gerritsz. van der Does, was vader van Dirk 
van der Does, gehuwd te Alkmaar 8 Augustus 1638 met 
Aetje Reysers of Keijsers, dochter van Cornelis, bur- 
gemeester van Hoorn, en daarbij vader van Jannetje 
en Dirk van der Does, gedoopt te Alkmaar 3 April 
1641 en 5 November 1642, deze laatste als student 
te Utrecht ingeschreven 8 Mei 1675. 

Jan van der Does Frankzn. en Margaretha Wouters 
waren ouders van Amarantha van der Does, gedoopt 
te Alkmaar 6 October 1655. 

Dirk van der Does (wellicht de bovenvermelde 
ged. 1642) en Yda Welsingh (Wellingh ofVVolsings) 
waren ouders van onderstaande kinderen, allen gedoopt 
te Alkmaar: 

Dr. Abraham, gedoopt 5 Augustus 1667, als student 


— 91 — 

in de philosophie te Leiden ingeschreven 26 Septem- 
ber i68g. 

Jannetje, gedoopt   8 November 1668. 

Jannetje,    „ 2 November 1670. 

Jannetje,     „    12 November 1673. 

Eva, „    29 Maart 1676. 

Dr. Dirk Winkel van der Does, gedoopt 29 Maart 
1676, tweeling met de voorgaande, als student in de 
medecijnen te Leiden ingeschreven 14 Januari 1723. 

Dirk van der Does, geboren i November 1679, 
overleden 13 Mei 1 7 20, huwde Maria Baelde, geboren 
6 November 1668, overleden 22 November 1650, 
dochter van Michiel en van Catharina Crooswijck, 
en weduwe van Rudolt Mees (i). 

Zij waren ouders van twee dochters : Sara van der 
Does, geboren 28 Augustus 1706, in April 1732 ge- 
huwd met Michiel Blokhuyzen, en Catharina Maria 
van der Does, geboren 10 Mei I7i2,in 1734 gehuwd 
met Johan Zeijlmans. 

S. van der Does, echtgenoot van Aplonia Elisa- 
beth van Raalt, geboren in Januari 1768. overleden 
te Rotterdam 14 Augustus 1799, wellicht dezelfde als 
Simon van der Does, gehuwd met E. van Breda en 
daarbij vader van : 

1. een zoon, geboren te Rotterdam 2 Mei 1808. 

2. een zoon, aldaar geboren 4 Maart 181 1, mis- 
schien  dezelfde  als  Dirk van der Does, geboren in 


(i)  2ie:  C.  J. Polvliet,  Genialogii van het gi^tuht Mics. 

blz. 47. 

7 


—  92 — 

iSii, overleden te Rotterdam 26 Maart  1874, echt- 
genoot van H. H. Kloesman. 

3. cene dochter, doodgeboren 24 Maart 1815. 

Cornelia Maria du Vingnon, geboren in Augustus 
1723, overleden te Wassenaar 24 Februari 1795, echt- 
genoote van Adriaan van der Does. 

Adriaan van der Does en Johanna de Visser 
werden ouders van : 

Jan van der Does, geboren te Delft 3 November 
1730, overleden te IJsselstein 22 en begraven 27 Oc- 
tober 1803, huwde Willemina van Glabbeek, geboren 
te Asperen in April 1747, overleden te IJsselstein 13 
November 1S27, dochter van Jan en van Aaltje van 
Brunswijk. 

Zij hadden de volgende kinderen: 

1. Johanna van der Does, geboren te Asperen in 
1773, overleden te IJsselstein 22 Juni 1855. 

2. Elisabeth van der Does, in 1857 nog in leven. 

3. Adriana van der Does, geboren te Asperen in 
1784, overleden te Vianen 6 Januari 1857. 

4. Jan Glabbeek van der Does, geboren te Asperen 
in 1779, overleed te Vianen 16 September 185 1, 
gehuwd aldaar 23 Februari 1802 met Esther Jeanne 
van Royen, geboren te Vianen 18 April 1779, dochter 
van Henri en van Anna Margaretha Bouwmeester. 

Zij waren ouders van zes kinderen. 

a. Henri Glabbeek van der Does, als luitenant ter 
zee i" klasse 29 Juli 1853 op Timor gesneuveld. 

b. Jeanne Anne Marguérite Henriette van der Does, 
geboren te Benschop in 1803, overleden te Vianen 
5 Augustus 1875. 


— 93 


c. Jean Guillaume van der Does, geboren te Vianen 
12 December 1S04, vóór 1852 overleden. 

d. Henriette Jacqueline van der Does, geboren te 
Vianen 20 Juli 1806, overleden te Culemborg 10 Sep- 
tember 1877, als weduwe van Elisa van Cranenburgh. 

e. Anne Benine van der Does, geboren te Vianen 
15 Februari iSio, aldaar op 12 Maart 1S29 gehmvd 
met Johannes Cornelis Schadee, geboren te Utrecht 
in 1802, zoon van Johannes en van Johanna Sarto, 
en weduwnaar van Gerarda Petronella Pracht (i). 

/ Adriana Abrahamine Elisabeth van der Does, 
geboren te Vianen in 1820, overleden te Utrecht 4 
Maart  1859. 

Uit het huwelijk van J. C. Schadee en A. B. van 
der Does, werden geboren: 

1. Jeanne Wilhelmine Schadee van der Does, geboren 
te Utrecht 25 Maart 1830, gehuwd te Zeist 11 Januari 
1856 Gerardus Wilhelmus Boot, predikant te Heilo, 
die te Randwijk 6 Maart 1860 stierl (2). 

2. Henriette Jacqueline Schadee van der Does, 
geboren te Utrecht 27 September 1832, gehuwd eerst 
met Hendrik Jacob Stratenus, in 1856 overleden, 
daarna 13 April 1S60 met Jhr. Henri George Ferdinand 
Leyssius, kolonel der Infanterie, geboren te Utrecht 
5 November 1814, zoon van jhr. Mr. Pierre Frédéric 
Leyssius eu van Anna Wilhelmina Testas (3). 


(i) Niet  vermeld  in  de genealogie Schadee in het 5/irm- 
en  Wafcnhoek van Vorsterm.-\n van  Oven. 

(2) Idem in de genealogie Boot. 

(3) Uit het  eerste  huwelijk werd,  behalve de bekende 
schrijfster  Louise  Stratenus,  ook  geboren  Anna Benine 


— 94 — 

3- Johanna Schadee van der Does, geboren te Utrecht 
22 November 1832. 

4. Jan Willem Esther Schadee van der Does, ge- 
boren te Utrecht 15 Juni 1834, werd 22 November 
1856 tweede luitenant der Infanterie, 19 Februari 
1859 eerste luitenant, in 1863 overgeplaatst bij het 
Indische Leger, 26 April 1867 kapitein, en in 1873 
gepensioneerd, gescheiden echtgenoot van Anna Agatha 
St. Martin, geboren te Rotterdam 3 April 1835. 

5. Douwine Edsardina Schadee van der Does, ge- 
boren te Zeist 11 November 1842, gehuwd met Jhr. 
Frederik van Citters, burgemeester van Rhoon (1867), 
Bodegraven (1S71), en Delfshaven (1886), thans lid 
van den gemeenteraad te Rotterdam. 

6. Johannes Cornelis Schadee van der Does, gebo- 
ren te Zeist 16 Juli 1846, gehuwd te Pasaroean in 
Maart 1884 met J. Schaegen. 

(Opgaven van den burgerlijken stand te IJsselstein, 
Asperen, Vianen, Culemborg en Utrecht). 

Hermina Maria Soetens, geboren te Haarlem in 
1743, overleden te 's-Gravenhage 23 Maart 1819, 
echtgenoote van Cornelis Carel Emanüel van der 
Does, eerder weduwe van Mr. Otto Cornelis Gerardus 
Cloot de Nieuwerkerk (i). 

Stratenus, geboren te Zeist ig Augustus iS53, gehuwd te 
Ginneken 3i Augustus 1S71 met Jhr. Samuel Frans Thco- 
door de Vaynes van Brakell. 

(i) De hiergenoemde C. C. E. van dar Does, kan niet 
dezelfde zijn als de boven onder XVI vermelde, aangezien 
deze  laatste in  iStg  gehuwd  was  m;t  J. M.  Lamm. 


— 95 — 

Jhr. Karel Willem de Rooij van der Does, geboren 
te Harderwijk in 1831, overleden te Chaudfontaine 
2 September 187 1, echtgenoot van Maria Julia van 
der Does. 

Maria Julia van der Does, 15 Augustus 1853, we- 
duwe de Rooij van der Does, komt in 1889 uit ^\'ies- 
baden te 's-Gravenhage, thans aldaar nog woonachtig. 

{Annuaire Gcnéal. des Pays-Bas 1874, page 283). 

Wilhelmina  Johanna  Ernestina  Antonia  Cornelia 
van  der  Does, geboren te Batavia 3 Augustus 18S9. 
{Naamlijst Europecsche imuoners N. Indie). 

W. K. van der Does, huwde te Londen 31 Maart 
1892 V/. J. Visser. 

Pieter van der Does (zoon van Jan van der Does 
" en van Anna van der Meer), geboren onder de juris- 
dictie van Delft, overleed te Kralingen 13 Februari 
1S28, was gehuwd met Maria Rywegt, geboren te 
Voorburg, overleden te Kralingen 26 October 1833, 
dochter van Arie en van Dirkje van der Drift. 

Uit dit huwelijk o. a : 

I. Jan van der Does, geboren te Rotterdam 16 
Februari i8n, huwde te Kralingen 27 Augustus 1836 
met Aaltje in 't Hout, geboren aldaar 6 December 
181 7, overleden te Kralingen 7 Augustus 1880, dochter 
van  Pieter  en  van Johanna Gerritse, waarbij o. a. : 

A. Arie van der Does, geboren te Kralingen 26 
September 1855, huwde aldaar 16 Mei 1878 met Anna 
Hermanda Goldberg, geboren te Voorschoten 7 Maart 
1854, dochter van Willem en van EHsabeth Selou. 


96 


2. Dirk van der Does, geboren te Kralingen 21 
Juni 1821, huwde aldaar 6 Augustus 1S41 met Adriana 
Maria Vedioef, geboren 8 Januari  181 7. 

Uit dit huwelijk o. a. : 

A. Mej. D. van der Does, onderwijzeres te Am- 
sterdam. 

B. Mej. E. C. van der Does. 

Frans Joseph van der Does, geboren te Maintz 9 
October 1848, thans te 's-Gravenhage woonachtig. 


QF UTAH 


REGISTER 


Blz. 
Aa (van der) ...    60 

Ablaing (d')   ... 74 

Adrichem (van) . . 66, 89 
Aerssen (van) ... 74 
Aeswijn (van) ... 6S 
Akerlaken (van)  .   . 85 

Alberdingk Thijm . 57 
Alblas (van) ... 67 
Alderwerelt (van). . 36 
Alendorp (van) . . 5g 
Alkemade(van)9,6i,70,79,8o 
Almonde (van) . . 65 
Alphen (van) ...     65 

Alting 28, 29 

Alveringen (van) .   .     65 
Amand (St.)  ...     38 
Amerongen (van).   . 9 

Ameijde (van).   .   .     16 
Amstel (van) .   .   .   5, 70 
Andringa (van)   .   . 14, i5 
Anselmo   ... 59 

Arkel (van)   ...     10 
Asinga- (van)  .   .   .     74 
Assendel ft (van) .   . 73, 74 
Baelde ......     91 

Balen 37,  48,  5o,  67,  73, 

84, 85, 86 

Baltwijn (van)   .   .     3i 

Bant 54 

Barendrecht (van)   . 9 

Barner tot Bulow  .     78 


Beaumont (van) 
Becker . 
Beels   .   .   . 
Beer. 

Beijeren (van). 
Beijeren van Schagi 
Bellechiere 
Benekamp . 
Berckel (van) . 
Bersingel  . 
Biscop . 
Blanche (de) . 
Blanken 
Blencke. 

Bleyswijck (van) 
Blokhuyzen   . 

Bloys van Treslong 

Bocholt (van) 

Boem   . 

Boern  . 

Boeij 

Bois (du) 

Boom  . 

Boonzajer 

Boorfers 

Boortens 

Boot.   . 

Borcharen (van) 

Boreel  . 

Borselen (van) 10, 6^, 

Boschhuyzen (van) 


Blz. 

77. 86 
3o 
19 
43 
84 

van) 71 
60 
89 
14 
42 

25 
20. 23 


38,77 

91 

8, 88 

24.28 
85 
85 

79 
28 

i5, 85 
86 
60 
60 
93 
37 
48 

70, 71 
65 


Bosschaert 
Bouckhorst (van der 
Bouwmeester . 
Boxel (van) 
Brandeler (van. den) 
Brandenburg (vanj 
Breda (van)   . 
Brederode (van) 
Breene (van) . 
Brienen (vanj . 
Broekhuisen (van 
Broers  . 
Brooks . 
Brunswijk (van) 
Buitel  .   .   . 
Burchgraatf   . 
Buren  van)  . 
Bye (de) . 33 6i, 
Bylandt (van) . 
Candelle (lei . 
Canter .   .   . 
Carpentier . 
Cavellier van Adri 
Cats (van 


Blz. 
35 

65, 6g 
92 

l6, 17 
26 
73 
91 

$1, 82 

46, 57 
l3, 66 

90 
l5 
53 
9- 

47. 56 


So, Si 
74 


25 
9 

chem   8g 
6S, 70, 74 


Chijs (van der) 18, 24, 77 
Citters (van) ... 94 
Clement .... 64 
Cleyweg   .   .   .   . 18, 24 

Clifford 55 

Cloot de N'ieuwerkerk    94 

Coenen 27, 52 

Colenbrander ...     33 

Cops 25 

Cosson 43 

Cost 29 

Coulster  (van  der) 10, 61, 
79. 


Cralingen (van)  . 
Cranenburgh (van) 
Croesink   . 
Croissilles (de) 
Crooswijck. 
Croye (ter).   .   . 


Blz. 

85 
29 


77 
70 

41 

72 

55 

8 

i5 

49 

32, 33 

28, 29 

65, 89 

76,78 

71. 74 


Cuijls   . 
Dam (van) . 
Davidson  . 
Dedel   .   . 
Dever van Mijnden 
Dibbitz.   .   . 
Diest (van) 
Dinter (van)  . 
Dockum (van) 
Dolegius 
Dongen (van) . 
Doom   . 
Doorninck (van) 
Dorp (van) . 
Doys   .   .   . 
Dpakenburch (van 
Driel gd. Hoogw 

(van) . . . 
Drift (van der) 
Droste . 

Dussenfvander)i8 
Duijck . 
Eede (van). 
Eede ivan den) 
Eeuwsum (van) 
Eggerts .   .   . 
Egmond Cvan)!  57,  68, 69 
81, 82 
Elemans   .... 14 

Erkel (van)   . 
Esch (van der) 
Estor   .   . 
Ettingen (van). 
Everingen (van) 
Eversdijk (vanj 
Eijbergen (van) 
Fervverda  . 
Fleig   . ■ .   . 
Foreest (de la) 
Frieïheim (von) 
Gael.   .   .   . 
Gavre (de).   . 
Geelen (van)  . 


25 

95 
37 

24,28 
73 
76 
72 

71. 73. 74 
64 


38, 45 
38 


41 


89 
66 
43 
59 
76, 78 
29 
69 
43 


99 


van) 


Geesdorp (vani 

Geest (van der) 

Gelder (de) 

Gelmen (van) . 

Gerritse. 

Gevaerts 

Glabbeek ( 

Glasmaker 

Glimmer 

Goer (yan) 

Goldberg 

Gooi.   . 

Gooy 

Goude (van der) 

Gouge (laj 

Gout.   . 

Gouthoeven 

Goverts . 

Graaf de Vapour ( 

Gracht (van der) 

Graeff (de). 

Grande  (de) 

Grimminck. 

Groot (de) . 

Grootveld (van) 

Gijsberts 

Haak   . 

Haan Hettema (d 

Hackius 

Haeften (van. 

Haemstede  (van) 

Haer (van der) 

Hallincg 

Halmael (van) 

Hamilton  . 

Hanzon. 

Harderaee . 

Heemskerck (van 

Heemstede (van) 

Heemstra (van) 

Heenvliet (van) 

Heerdt (van) . 

Heerman van Oegst 


Blz. 
60 
57 
36 
70 
95 
25 
92 

23 

52, 56 
73 
95 

24, 32 

24 
82 

5i 


5, 

70 
8,9 

i5 

der 

)28 

24 

57 

19 

23 

48 

2i 

28 

37 

54 

39 

S 

53 

32 

85 

65 

66 

14 

87 

40. 

5o 

s, 

36 

28, 

29 

40 

37 

61 

6 

8 

62, 

70 

79 

Blz. 
geest 62, 64, 65 
Hrim (van der) 24, 25, 28, 77 
Heinsius   .... 77 

Hesselt van Dinther. 78 
Heukesloot (van),   . 10 

Heum (van) ... 32 
Heuvel tot Beichlin- 

gen (van den) .   .     86 
Heyne (de)   ... 73 

Hinlopen  .... 52 

Hodenpijl .... 8S 

Hodenpijl (Gijsberti) 35 
Hoeven (van der) 27, 28, 29 
Hoeij (van) ... 38 
Hoffman .... 88 
Hofstede (te) ... 53 
Hogendorp (van).   . 28 

Honert (van den)   . 37, 5o 

Hooft 57 

Hoogh(de) i5, 17. 24,30, 49 

Hoogstraten (van)  5, 12, 73 

Hoogwoude (van) 

Hoorn (van)  . 

Hoppers   .   , 

Horst (van der) 

Hout (in 't) 

Huydecoper 


Jalink 
Jeekel 
Jong (de>  . 
Jongbloet  . 
Jonge (de) . 
Jonghe (de) 
Jorissen. 
Jutphaas (van) 
Keizer (de).   . 
Kempenaer (de) 
Kerchem (van) 
Kerckhovc (van d 
KeijseiB.   . 
Keijzer . 
Kien.   .   .   . 
Kinschot (van) 


en) 


65 
62 
67 

70, 74 
95 
16 
28 
42 
17 
22 

77, 85 
25 
38 
67 
58 
58 
33 

74. 76 
90 

25 

5o 
49. 87 


^po 


] 

31z. 

Blz. 

Kip 

20 

Mager  .... 

42 

Kleur   .... 

54 

Manninga .   .   . 

74 

Klinkhamer   .   . 

52 

54 

Marcijs .... 

56 

Kloesman  . 

92 

Marck (van der) . 

70 

Knabe  .... 

28 

Marez (de). 

56 

Kneppelhoiit van Ste: 

Marselis fvan). 

52 

kenbiirg . 

62 

Martin (St.)   .   . 

9 + 

Kobus  .... 

60 

61 

Mathenesse (van) 63, 

6S, 

69. 

Kok 5, 6, II, i8, 48, 

65, 

85 

Koning .... 

27 

Meer (van der^  . 

95 

Kriecks.   .   .   . 

5l 

Meerburch  (van . 

6 

Kronemann (von) 

78 

Mees   .... 

91 

Kroonenburg (van) 

70 

Merkes .... 

86 

Kiuiningen (van). 

56 

Meuls  .... 

45 

Kuyck (van)  .   . 

12 

Meurs  .... 

17 

Kuilenburg (van). 

68 

Meurs fde). 

33 

Laignier (de) .   . 

48 

58 

Meeuwen (van)  . 

37 

Lamberty (de)   . 

59 

Meyer  .... 

32 

Lamra  ...   42 

43 

94 

Meijners   .   .    26 

2S 

29 

Landscroon (van). 

67 

Meijnsma  . 

39 

Lara 'Manrique de) 

77 

Milan Visconti (de) 

5i 

Leeuw (van der). 

90 

Milde (de) .   .   . 

i3 

59 

Leeuwen (van)   . 

5 

22 

Moens  .... 

33 

Leeuwen  van West 

Montauban van Swiji 

1- 

huizen   . 

37 

drecht   .   .   . 

22 

Leversteyn. 

47 

Montfoort (vani - 

82 

Leyden (van) .   . 

9 

Moolenaar . 

90 

Leijdecker .   .   . 

28 

Moyalen (vani 

12 

Leyssius 

93 

Muelen ivan der) 

25 

Lichtenberg (vani 

28 

Muijen (van)  . 

16 

Lier (van) .   .   . 

78 

MuijKvijck (van) . 

84 

Limburg Stirum (van 

) 

78 

Mije (van der)   . 

63 

81 

Lindworm . 

59 

Mijle (van der) 66, 75 

,76 

78 

Lintelo (van) .   . 

78 

Nachtegaal . 

62 

63 

Loghem (van).   . 

29 

Xahuys. 

34 

69 

Lokhorst (van)   . 

64 

Nassau (van) .   . 

75 

Loon (van).   .   . 

56 

Nederveen (van) . 

18 

Louwe .... 

54 

Neetesonne 

44 

Luchtenburg (van) 

3o 

Nieuwgaerd   . 

56 

Luïscius 5, 6, 10, il, 

65, 

67, 

Nieuwvliet (van) . 

8 

71 

72 

Nispen (van) . 

49 

Lynden (van) .   . 

77 

Noelmans .   .   . 

33 

^laalstede (van) . 

8 

79 

Noorden (van)   . 

46 

I.9Ï 


Blz. 
Norden (van) ... 46 
Nyenrode (van) 48, 71, 73,74 
Nijeveld (van)   .   . 71 

Nysa (de) .... 5g 
Oem . . 9, 58, 70, 85 
Oldenbarneveldt (van)75, 76 


OostcrhouJt (van) 

3q 

Ormea 

5l 

Orrock 

32 

Orville (d')   .   .   . 

36 

Outheusden (van) 

77 

Outshoorn (van)    6, 63, 

64 

Ouwelandt (van den) 

28 

Ouwens 

37 

Overbeeck .... 

14 

Overlander 

56 

Overman  .... 

43 

Oyen (Vorsterman van) 

i3. 

20,33,35,41, 57, 58, 87 

q3 

Oyens (de Marez;   . 

56 

Pallandt fvan)   .   . 

74 

Palm (Hardemee)   . 

37 

Pauw 

16 

Pels 

5i 

Pieterse   .... 

41 

Pieterson  .... 

52 

Pipre (Ie) .... 

i5 

Plantius   .... 

qo 

Poelgeest (van)   63, 64 

65 

PoUms 

54 

Polvliet 

qi 

Polyander .... 

73 

Poppe  

49 

Popta 

52 

Pot 

53 

Pracht 

q3 

Prince 

3o 

Prins   .   .   24, 25, 28 

20 

Prouninck van Deventer 

86 

Pyll 

48 

Raalt (van)   .   .   . 

qi 

Raat (de)  .... 

25 

Raet (de)  .... 53 

72 

Blz. 

Raket 33 

Ramp 66 

Ravallet (de) ... 66 

Reede (van) 72, 73, 75, 76, 78 

Rees 26, 28 

Regnon de Chaligny 78 
Regteren   van   He- 

mert (de)   .   ,   , Sg 

Renaut (de) ... 47 
Rendorp   .... 56 

Renesse (van) . 66, 7$, 74 
Renialme (de). . . 88 
Reijgersberch (van) . 25, 78 
Reynst .   .   3o, 32, 36, 45 

Reysers 90 

Ridder (de) ... 5i 
Rietstap 25, 26, 27, ^2, 33, 
34, 39, 40, 5i, 79,81 
Rietwij k (van)    .   . 9 

Rivecourt (de) 39, 41, 60, 61 
Roemerswaal (van) 68, 69, 71 
Roon (van)    ... 66 

Roosendaal (van) . 84 
Rooi] van der Does (de)   94 

Rotgans 16 

Rover 28 

Royen (van) ... g? 
Ruelin (de)   ... 69 

Ruuck (de).   ... 2& 

Ruychrok  van  der 

Werve . . . . 12, 65 
Ruyven (van) .   .   .10, 82 

Ryccen 49 

Rijn (van) .... 25 

Ryshouwer    ... 89 

Rijswijk (van) .   .   . 62, 64 

Rywegt 95 

Saeyt van der Leede . 61 
Salomons  .... 57 

Samenkoper   ...     84 

Sarto 9 3 

Sasse (van) ... 89 
Sayer 79 


Schadebrodt 

Schadee 

Schaegen  . 

Schagen (van) 

Scheffer 

Scheltema 

Schepers   .   .   24 

Scherpenzeel (van) 

Scheurmann 

Schilder (de) 

Schilthouwer 

Schinne (van) 

Schoiz (van der) 

Schoonhoven (van) 

Schotborgh 

Schrevelius 

Schrijver  . 

Schuer . 

Schut   .   . 

Schutter 

Schuyl  van Walhorn 4, 3o 

32 

Schuijt 56 

Selou 95 

Senguerdius   18, 3i, 3j, 35 


BU. 
40 
93 

94 
70 

24, 26 

41 

25, 28 
78 

40, 41 
3o 
16 
28 
85 
72 
34 
34 
36 
12 
16 
45 


8, 29 
70 


Senkward 
Severijn.   .   .   . 
Sibens  .... 
Siberg  ...   27 
Slingelandt  (van). 
Smits   .... 

Snoeck 23 

Soetens ..... 94 
Solms (van) ... 73 
Soutelande (van) .   . 5g 

Spangen (van) 63, 69, 70 
Stalpert van der Wiele 12 
Starkenborch (van! 


Stas . 
Steenberch (van) . 
Steens Zijnen . 
Stein   .   .   .   . 


34 
3o, 3i, 32 


... 87 

Steyn van Golonesse. 20, 21 


Blz. 

77 
64 
63 
93 
75 
79 


48.87 
3o, 49 
63, 64 


5o, 88, 
8, 29 


Stockmans . 
Stoop   .... 
Storm  .... 
Stratenus  . 
Studler van Ziirk 
Styrum (van) . 
Suerland (van).   . 
Surendael (vani  . 
Sweerls.   .   .   . 
Swieten (van) .   . 
Swijndrecht (Montau 

ban van) 
Sypesteyn (»-an) 48, 
Tadema.   ... 
TailleferdeMoriac75, 76,78 
Tengbergen (de Bruin) 
Testas  .   .   . 
Teylingen (van) 
Thilt (van).   . 
Timareten .   . 
Timmers   . 
Tol (van;  .   . 
Tongeren (van) 
Tonnard   .   . 
Trip .... 
Uterwaerde   . 
Uytenboogaert 
Vallet  .   .   . 
Vasseur.   . 
Vaynes van Brakell (de) 
Veen (van).   . 
Veen (van der 
Vchlen (xan) . 
Velsen (vati)  . 
Vente 
Verboom 


Verhaick 
Verhoef. 
Verlaar . 
Verneburg (van) 
Verschuuring . 
Verswaen  .   . 
Villattes (de) . 


93 
75 
52 
i3 

25. 23 
85 
47 

38, 42 
55 
80 
32 
22 

34 

94 

24 
41 
72 


103 


du) 


Vinck 

Ving ,, 

Vi.,k 

Vinne  . 

Vinnius. 

Visch   .   . 

Visscher 

Yisscher (de) 

Visser  . 

Visser (de) . 

Vittinghof (von) 

Vlaardingen (van) 6: 

Vlaming (de) . 
Voorburg (van) 
Voorhout (van) 
Voorne (van) . 
Vos (de) . . 
Vriese (de) 
Vrijbergen (van 
Vijfhuis 
Waalpoth . . 
Wassenaar (van) 6, 

74. 76, 
Watervliet .   .   . 
Waeyen (van der) 
Webber.   .   . 

Wellingh  .   .   . 


Blz. 
49 
92 

14 
58 
58 
25 
24 


95 
92 

77 

. Ö9. 70. 

82, 83 

35 

83 

87 

8, 10 

66, 77 

65, 73 

39 

29 

16 

67, 68, 

78, 84 

73 

77 

18, 32 

90 


Welsingh  . 

Weteringe (van de) 

Wiele (Stalpert van 

Wieringen (van' 

Wierts  .   . 

Wilde (de). 

Willebois (de) 

Witt (de:   . 
Wolsings   . 
Wolters. 
Woud e (van der) 
Wouters 
Wouw (van)   . 
Wuicknitz (von) 
Wulven (van) 
Wylich (van) . 
Zandhorst (van) 
Zanten (van) 
Zschock (von) 
Zeijlmans  . 
Zevenbergen ( 
Zoete (de) . 
Zueten (vanj  . 
Zuyien (van) 7, 28 

71 
Zijl (van)  .   .   . 
Zijnen (Steens)   , 


Blz. 
go 
84 
er) 12 
89 
20 
i3 
33, 61 

37. 77 

90 

55, 56 

7. 8 

go 

87 

76 

66 

72, 74 

6, 61 

41 


29. 69, 
73, 74 
62, 65 


03 

0 

0 

0 

fl 

XI 

h 

lU 

c 

•d 

CS 

ri 

> 

m 

> 

n 

■ID 

« 

D3  ^ 


Cu - 

1 

?3S 


1^' 

-'S 5 


Is" 


55 


a^ 


> o J_ — 1-= 2 


:Eo i 


tj>  t) 


-o  « 


o a 


T3   O 
> 


^BS. 


S  g 


— 'S 


C > > j=' U o j: o cis 


i   S» 


■ e s 


'i E O     A 


B  1  N  D  H  K Y.    INC. 
Bound-Tb-Pleasc* 

MAY 03 

N. MANCHESTER, INDIANA 46962